Svar på spm 191 fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen

Engangsavgift på elbiler

Jeg viser til brev av 6. november 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Hva slags salg av elbiler ligger til grunn for den forventede provenyeffekten i Statsbudsjettet 2018?

Begrunnelse:
Regjeringen har i sitt fremlegg til statsbudsjett foreslått å innføre engangsavgift på elbiler. Forslaget innebærer at elbiler får vektfradrag på 23 pst. av vektavgiftsgrunnlaget, slik som ladbare hybrider med lengre elektrisk rekkevidde. I svar fra Finansdepartementet anslås merprovenyet som følge av denne endringen i engangsavgiften for elbilene å være på 140 mill. kr. påløpt og 130 mill. kr. bokført.

Svar:
I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen endringer i engangsavgiften for hybridbiler og elbiler. For elbiler innebærer forslaget at fritaket for engangsavgift oppheves, og at elbiler får vektfradrag på 23 pst. av vektavgiftsgrunnlaget, slik som ladbare hybridbiler med lang elektrisk rekkevidde. De foreslåtte endringene i engangsavgiften for elbiler og hybridbiler er samlet anslått å gi et merproveny på 460 mill. kroner påløpt og 420 mill. kroner bokført i 2018. Av dette merprovenyet anslås om lag 140 mill. kroner påløpt og 130 mill. kroner bokført å gjelde forslaget om engangsavgift for elbiler.

I beregningene av provenyvirkninger av endringer i engangsavgiften tas det utgangspunkt i faktisk førstegangsregistrering i 2016. Avgiftsberegninger på dette grunnlaget kalibreres mot inntektsdata fra Skatteetaten. Videre fremskrives tallene til 2018. På denne måten etableres et grunnlag som er egnet til å beregne provenyanslag av ulike endringer i avgiften. Det utarbeides ikke konkrete anslag for ulike biltyper eller enkeltsegmenter mv., og det er dermed ikke utarbeidet spesifikke anslag for utviklingen i deler av elbilmarkedet eller et konkret antall elbiler i 2018. Ved beregning av provenyanslag for ulike endringer legges det til grunn en direkte priselastisitet på -1 for personbiler; dvs. at en økning i bilprisen på 1 pst. gir en reduksjon i etterspørselen etter biler på 1 pst. Utover denne antakelsen om endring av etterspørselen, tas det ikke hensyn til at avgiftsendringer vil kunne gi tilpasninger gjennom valg av ulike kjøretøy mv. Dette bidrar til usikkerheten i de beregnede provenyanslagene.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen