Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 84 fra Miljøpartiet de grønne

CO2-avgiften på kontinentalsokkelen

Det vises til brev fra Stortingets President datert 14. november 2013 med følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson:

I forslaget til statsbudsjett for regjeringen Stoltenberg II er det under kapittel 5508 “avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen” regnet med et proveny på 4,9 milliarder i 2014. Vi ønsker informasjon om hva slags brutto og nettoproveny som kan forventes dersom avgiften økes. Med nettoproveny mener vi her økt inntekt etter hensyn til tapt petroleumsskatt og gjennom statens andeler i SDØE.

Hvilket brutto og nettoproveny kan forventes om avgiften økes til 1000 kr pr tonn?

Begrunnelse:
Vi ønsker å kartlegge ulike konsekvenser av å øke CO2-avgiften på kontinentalsokkelen.”

Finansministerens svar:
Regjeringen Stoltenberg II foreslo i sitt budsjett for 2014 å prisjustere CO2-avgiften for petroleumsvirksomhet til 0,98 kroner per standard kubikkmeter gass/liter olje i 2014. Dette forslaget er opprettholdt i tilleggsproposisjonen. For naturgass vil avgiften bli om lag 420 kroner per tonn CO2. I tillegg må selskapene kjøpe klimakvoter for alle sine utslipp i petroleumsvirksomheten. Brutto, bokført proveny i budsjettet for 2014 er anslått til 4 900 mill. kroner.

Økning av CO2-avgiften til 1000 kroner per tonn ville tilsvare avgiftssatser på 2,34 kroner per standard kubikkmeter gass/liter olje. Tabell 1 gir oversikt over endring i brutto og netto proveny sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs IIs forslag. For å komme fram til netto provenyvirkning er det tatt hensyn til at det betales CO2-avgift for SDØEs andeler, og at CO2-avgiften på linje med andre driftskostnader er fradragsberettiget mot 78 pst. skatt.

Statens inntekter fra SDØE samt skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Provenyendringen som følger av økt avgift, har således ikke virkning for det oljekorrigerte budsjettet for 2014.

Tabell 2.1: Provenyendring i 2014 ved økning av CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten til 2,34 kroner per standard kubikkmeter gass/liter olje. Regnet i forhold til budsjettforslaget for 2014. Millioner kroner.

 

Påløpt

Bokført

Brutto provenyøkning

6 900

3 450

Netto provenyøkning

1 140

   570

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen