Svar på spm. 1 fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm

NBIM skal utøve et ansvarlig og aktivt eierskap til oljefondets portefølje

Jeg viser til brev 9. oktober 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm:

«Norges Banks Investment Management (NBIM) skal utøve et ansvarlig og aktivt eierskap til oljefondets portefølje. NBIM sier å ha forventinger til selskapenes samfunnsmessige forhold. Falske nyheter har utviklet seg til et samfunnsproblem som kan få store demokratiske og samfunnsmessige konsekvenser. Kan ministeren forklare hvorfor NBIM har stemt mot forslag både i Googles og Facebooks generalforsamlinger om å lage en rapport som blant annet tar opp selskapenes strategi knyttet til falske nyheter?

Begrunnelse:
I Aftenposten den 2. oktober 2017 går det frem at Norges Banks Investment Management (NBIM) på generalforsamlingene til Facebook og Google har stemt mot forslag om at Facebook og Google pålegges å utarbeide rapporter om falske nyheter og dere grep for å jobbe i mot spredning av falske nyheter.

Vi vet at spredning av falske nyheter kan ha store demokratiske og samfunnsmessige konsekvenser. Derfor er det betenkelig at NBIM, som har som formål å drive et aktivt eierskap og hvor de selv sier at de har tydelige forventninger til selskapene på områder som selskapsstyring, aksjonærrettigheter og miljømessige og samfunnsmessige forhold, stemmer i mot et slikt forslag.

Falske nyheter må sies å være et samfunnsmessig forhold hvor NBIM burde utvise ansvarlighet. Finansministeren har i svar til Aftenposten uttalt departementet ikke legger seg opp i bankens håndtering av enkelt selskaper. Falske nyheter er en trussel mot våre demokratiske systemer. Derfor vil vi be Finansministeren om en begrunnelse fra NBIM for hvorfor de stemte i mot utarbeidelse av disse to rapportene.»

Svar:
Styringsstrukturen for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er basert på en klar ansvars- og rolledeling. Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen, mens den operative forvaltningen ivaretas av Norges Bank innenfor et mandat fastsatt av departementet. Departementets oppfølging av Norges Bank er basert på retningslinjer og prinsipper gitt i sentralbankloven, lov om Statens pensjonsfond mv.

Rolledelingen innebærer blant annet at Norges Bank skal utøve de eierrettigheter som følger av investeringene i SPU uavhengig av departementet. Dette prinsippet har bred oppslutning i Stortinget, jf. blant annet Ot.prp. nr. 2 (2005-2006) Om lov om Statens pensjonsfond, Innst. O. nr. 14 (2005-2006) og Besl. O. nr. 20 (2005-2006)) samt Meld. St. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 jf. Innst. S. nr. 277 (2008-2009).

I mandatet for SPU er det presisert at Norges Bank tar investeringsbeslutninger og utøver eierrettigheter uavhengig av Finansdepartementet. Det er videre stilt krav om at Norges Bank skal fastsette et bredt sett av prinsipper for sitt arbeid med ansvarlig forvaltning. Ved utformingen av prinsippene skal banken vektlegge at forvaltningen har en lang tidshorisont. Prinsippene skal baseres på hensynene til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder. Det er også stilt krav i mandatet om at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen av fondet innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvaltningsoppdraget. Videre skal Norges Bank årlig rapportere om sitt arbeid med ansvarlig forvaltning, herunder bruken av virkemidler og virkningen av eierskapsarbeidet, samt hvordan prinsippene for ansvarlig forvaltning er integrert i forvaltningen.

På bakgrunn av krav i mandatet fra Finansdepartementet fastsetter Norges Banks hovedstyre prinsipper for ansvarlig forvaltning av SPU. Bankens forvaltningsenhet, Norges Bank Investment Management (NBIM), uttrykker forventninger og prioriteringer, for eksempel i form av forventninger til selskapene, stemmeretningslinjer eller posisjoner i enkeltspørsmål.

I prinsippene for ansvarlig forvaltning, fastsatt av Norges Banks hovedstyre i mars 2015, heter det blant annet:

«(…) The Bank will, as a starting point and where appropriate, base its practices on internationally recognised standards such as the UN Global Compact, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Principles of Corporate Governance, and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

(…) Norges Bank may express principles in multiple forms, such as expectations on/for companies, voting principles, positions on single issues, wider ownership policies or other forms that the Bank sees fit. The Bank may also express support for investor statements. The Bank will express its principles in ways that facilitate wider market impact.

(…) Norges Bank will seek to influence companies in its role as a financially motivated shareholder, in accordance with the management mandate for the Fund. The Bank will exercise ownership to safeguard the long-term value of its portfolio. 

(…) Norges Bank will seek to vote its shares at all shareholder meetings. Voting will have a principled basis yet cater to the specific circumstances of the individual company. The Bank will report on its voting activities and may choose to publish vote decisions and rationales prior to meetings.

The board of the company is responsible for business strategy and operations. Norges Bank will support good corporate governance by directing its efforts primarily at the board and its chair. The Bank may also interact with management. Ownership activity will be an integrated part of company interaction. Publicly stated positions may underpin engagement with individual companies.»

I tråd med at Norges Bank utøver fondets eierrettigheter, stemmer banken i saker som er til behandling i generalforsamlinger i selskaper fondet er investert i. NBIM har offentliggjort retningslinjer som danner det prinsipielle grunnlaget for denne stemmegivingen. Retningslinjene bygger på OECDs/G20s prinsipper for selskapsstyring. Som en ansvarlig investor tar Norges Bank hensyn til langsiktig verdiskaping, bærekraftig forretningsdrift, styrets ansvar, aksjonærers rettigheter, likeverdig behandling av aksjonærer og åpen selskapskommunikasjon.

Norges Bank har i sin rapportering om arbeidet med ansvarlig forvaltning opplyst at de fleste av stemmebeslutningene dekkes av retningslinjene, men at det finnes tilfeller hvor retningslinjene er mindre relevante pga. forslagets art, jf. bankens publikasjon om ansvarlig forvaltning av SPU i 2016. Enkelte forslag kan være omstridte eller falle utenfor det som dekkes av de generelle retningslinjene. I slike tilfeller analyserer banken de enkelte punktene på dagsordenen og stemmer ut fra hva de anser å være i selskapets og fondets langsiktige interesse. For fondets største beholdninger integrerer stemmeprosessen innspill fra porteføljeforvalterne. I 2016 gjaldt dette 521 selskaper og om lag 48 prosent av aksjeinvesteringenes markedsverdi.

Norges Bank har også publisert posisjonsnotater om noen spørsmål innen eierstyring, som danner grunnlaget for stemmegiving innen spesifikke temaer. Dette gjelder avlønning av administrerende direktør, individuell avstemning på den enkelte styrekandidat og aksjonærers rett til å foreslå styrekandidater i amerikanske selskaper.

I 2016 stemte Norges Bank på 112 210 forslag ved 11 294 generalforsamlinger. 98 prosent av forslagene ble fremmet av selskapene, mens 2 prosent ble fremmet av aksjonærene. Norges Bank stemte i tråd med styrets anbefaling i 94 prosent av forslagene. I tilfellene hvor banken stemte imot styrets anbefaling, omhandlet vel halvparten valg av styremedlem. Av aksjonærforslagene stemte banken for 11 prosent av forslagene knyttet til selskapsstyring, og for 40 prosent av forslagene om bærekraft. Banken deltar av og til fysisk på generalforsamlingene til utvalgte selskaper, men i hovedsak skjer stemmegivingen gjennom såkalt fullmaktsstemmegiving.

Norges Banks stemmebeslutninger blir offentliggjort på bankens nettsider dagen etter at generalforsamlingen er avholdt. For utvalgte selskaper og for noen prinsipielle forhold banken legger særskilt vekt på, offentliggjøres stemmeintensjoner i forkant av generalforsamlingen.

I et innlegg i Aftenposten 15. oktober 2017 kommenterer Norges Bank ved leder for eierskapsavdelingen i NBIM, Carine Smith Ihenacho, fondets stemmegiving på generalforsamlingene i selskapene Facebook og Alphabet (Googles eierselskap). Jeg har merket meg at det i innlegget står blant annet følgende:

«(…) Det er bra at mediene setter søkelyset mot falske nyheter og spredningen på nettet. Denne problemstillingen er relativt ny, og er noe vi som en stor, global og langsiktig investor må følge med på. Dette gjelder ikke minst hvordan styrene videreutvikler sin håndtering og rapportering om problemstillingen.

(…) 2. oktober skrev Aftenposten at vi stemte imot et aksjonærforslag i Facebook der det ble foreslått en særskilt rapport fra selskapet om såkalte «fake news». I tråd med anbefaling fra styret stemte vi, sammen med 99,2 prosent av aksjonærene, mot forslaget. Det er viktig å få frem at Facebook har publisert informasjon om hvordan de jobber med denne problemstillingen og at de anerkjenner at de har et ansvar for å adressere dette. Tilsvarende stemte vi sammen med et overveldende flertall mot et likelydende aksjonærforslag i Googles eierselskap, Alphabet.

Som en aktiv eier er stemmegivning et at de viktigste virkemidlene vi har. (…) Vi støtter aksjonærforslag om økt åpenhet eller rapportering dersom selskapet ikke gir informasjon på andre måter.

(…) Som i andre krevende og prinsipielle spørsmål forventer vi at styret og ledelsen i selskapene tar tak i denne problemstillingen. Det vil vi følge opp.»

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen