Svar på spm. 100 fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken

Beregning av skatt

Jeg viser til brev av 21. oktober vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken:

Spørsmål:
«Til Klassekampen 20. oktober sier finansministeren «Under den førre regjeringa auka skattane jamt og trutt for alle». Men i beregninger utført av Statistisk sentralbyrå i rapporten «Skattesystemets omfordelende effekt 2005-2013» er det dokumentert at et flertall av befolkningen fikk uendret eller lavere skatt. Hva bygger finansministeren sin påstand om at skattene økte for alle på?»

Svar:
Regjeringen Stoltenberg II økte samlede skatter og avgifter med vel 6 mrd. kroner (2016-kroner) fra 2006 til 2013, sammenlignet med skattenivået i 2005. Økningen kom i årene 2006 og 2007. Direkte skatter ble økt med knapt 1,1 mrd. kroner, mens avgifter ble økt med knapt 5 mrd. kroner.

Beregningene i den omtalte rapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) omfatter kun endringer i inntekts- og formuesskatter for personer, dvs. skattarter som inngår i SSBs skattemodell LOTTE-Skatt. Beregningene i rapporten er ment å illustrere omfordelingseffekten av inntekts- og formuesskatten over perioden. Beregningene er imidlertid ikke dekkende som et mål på endringen i det samlede skatte- og avgiftsnivået over perioden.   

Med hilsen
Siv Jensen

 

Til toppen