Svar på spm. 1007 fra Kari Elisabeth Kaski

Leterefusjonsordningen

Jeg viser til brev av 21. februar 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski:

Hva er de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?

Gjennom leterefusjonsordningen har flere oljeselskaper fått utbetalt store beløp i forbindelse med leteaktivitet på norsk sokkel. Ordningen innebærer at selskaper som går i underskudd får dekket 78 prosent av letekostnadene. Dette korresponderer med det fradraget selskaper i skatteposisjon får, og med inntektsskatten. Med denne refusjonsordningen får selskapene dette fradraget utbetalt direkte, som de senere ville kunne trekke fra skatten når de etterhvert går med overskudd. Det siste fordrer imidlertid at de kommer i en posisjon hvor de går med overskudd.

Svar:
Refusjon for skatteverdien av letekostnader gir alle petroleumsselskaper lik økonomisk verdi av skattefradraget uavhengig av om selskapet er i eller utenfor skatteposisjon. Denne likebehandlingen legger til rette for et mangfold av aktører, små som store, på norsk sokkel.

Reglene om refusjon av skatteverdien av letekostnader (leterefusjon) i petroleumsskatten innebærer at selskaper som går med underskudd, kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene umiddelbart fra staten, eller å fremføre underskuddet med rentekompensasjon til fradrag senere år når selskapet har skattbart overskudd. Dermed kan de få utnyttet fradraget for letekostnader tidligere. Med reglene om rentefremføring av underskudd samt utbetaling av skatteverdien av underskudd ved opphør av petroleumsvirksomhet, har leterefusjon likevel ingen effekt på nåverdien av skattefradragene eller provenyet fra petroleums­virksomheten.

Tabellen under viser en oversikt over leterefusjon over årene 2008 til 2016.

Tabell 1: Refusjon for skatteverdien av letekostnader 2008-2016

År

Skatteverdien av lete­kostnader.  
2016 kroner (mrd.)

Antall selskaper

2008

7,5

38

2009

10,4

42

2010

11,4

38

2011

10,8

36

2012

12,9

43

2013

11,1

38

2014

14,2

40

2015

13,8

39

2016

7,7

38

Sum 2008-2016

99,8

 

Kilde: Skatteetaten.

Skatteetaten publiserer årlige skattelister med en oversikt over inntekt og skatt fra petroleumsvirksomheten, se:

http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/osk---oljeskattkontoret/skatteliste-2016.pdf

Negativ skatt i skattelisten kan innebære at selskapet har fått utbetalt skatteverdien av letekostnader eller fått utbetalt skatteverdien av underskudd ved opphør av virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Etter skatteforvaltningsloven § 3-1 har skattemyndighetene taushetsplikt om enkeltselskapers inntektsforhold og økonomiske og bedriftsmessige forhold. Det kan derfor ikke oppgis detaljer om enkeltselskapers skattemessige forhold utover det som fremkommer av de offentlige skattelistene.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen