Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1064 fra stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde

Lavinntekt

Jeg viser til brev av 25. februar 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde til skriftlig besvarelse:

Hva betyr det for målingen av inntektsulikhet dersom en ikke bare tar hensyn til skatt og overføringer, men også verdiene av tjenester som offentlig forvaltning yter til husholdningene?

Svar:
Løpende tall fra SSB viser at ulikheten i Norge er mindre etter skatt og overføringer til husholdningene enn når vi ser på markedsinntektene (inntekter før skatt og overføringer). I 2017 var for eksempel Gini-indeksen for markedsinntekter 42,3, mens Gini-indeksen for disponibel inntekt var 25,2. Med andre ord bidro skatter og overføringer til å redusere Gini-indeksen med om lag 40 pst. i 2017. Det omfordelende bidraget fra skatter og overføringer har vært ganske stabilt over tid.

Skattene finansierer ikke bare overføringer, men også mange viktige offentlige tjenester. Mange av disse virker også utjevnende. Forskere i SSB har tidligere publisert analyser av hva verdien av (kommunale) offentlige tjenester betyr for ulikhet og lavinntekt. De publiserte tallene gjelder 2006 og 2009, og viser at ulikheten i inntekt reduseres med (ytterligere) om lag 20 pst., når man regner verdien av barnehager, grunnutdanning, primærhelse og omsorg som inntekt for mottakerne (se Perspektivmeldingen 2017).

Departementet har mottatt nye tall fra forskerne, som også dekker 2012 og 2015. Også for disse årene reduseres inntektsulikheten målt ved Gini-indeksen med om lag 20 pst., hvis verdien av velferdstjenester inkluderes i beregningen av såkalt utvidet inntekt.

Det vises også til svar på skriftlig spørsmål nr. 1063 fra representant Nordby Lunde.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen