Svar på spm. 1068 fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken

Skattekutt til pensjonister, hvor mange omfattes ikke av kuttene?

Jeg viser til brev av 5. mai 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken:

«Hvordan fordeler skattekuttene til pensjonister, som finansministeren og statsministeren lekket fra RNB denne uken seg på de ulike inntektsintervallene og hvor mange pensjonister omfattes ikke av kuttene?»

Svar:
Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve av og foreslår i Revidert nasjonalbudsjett 2017 en skattelettelse til pensjonister på 840 mill. kroner på årsbasis. Det utgjør om lag 1 000 kroner per pensjonist i gjennomsnitt. Regjeringen foreslår å øke minstefradraget for pensjonsinntekt. Satsen i minstefradraget økes med 2 prosentenheter fra 29 prosent til 31 prosent, og øvre grense i minstefradraget øker fra 75 000 kroner til 81 200 kroner. Tabell 1 viser gjennomsnittlig endring i inntekt etter skatt etter bruttoinntektsintervaller for personer som har hovedinntekt fra pensjon.

Tabell 1 Endring i inntekt etter skatt etter intervaller for bruttoinntekt for pensjonister ved økt minstefradrag for pensjon. Sammenlignet med vedtatte 2017-regler

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig skatt i referanse-alternativet. Kroner

Gjennomsnittlig   endring i skatt. Kroner

Endring i pst. av brutto-inntekten

0 - 150 000 kr

43 200

1 600

0

0,0 %

150 000 - 200   000 kr

110 400

1 700

-100

-0,1 %

200 000 - 250   000 kr

135 000

11 700

-900

-0,4 %

250 000 - 300   000 kr

132 700

31 100

-1 300

-0,5 %

300 000 - 350   000 kr

123 600

49 900

-1 400

-0,4 %

350 000 - 400   000 kr

94 700

68 200

-1 300

-0,3 %

400 000 - 450   000 kr

63 200

86 200

-1 200

-0,3 %

450 000 - 500 000 kr

41 100

104 400

-1 200

-0,2 %

500 000 - 600   000 kr

47 200

129 800

-1 000

-0,2 %

600 000 - 750   000 kr

30 100

175 000

-900

-0,1 %

750 000 - 1   mill.kr

15 600

248 000

-800

-0,1 %

1 mill. kr og over

11 300

625 300

-700

0,0 %

I alt

848 000

59 700

-1 000

-0,3 %

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Blant pensjonistene som har hovedinntekt fra pensjon, får om lag 223 400 personer uendret skatt med forslaget. Mange av disse har pensjon inntil litt over minste pensjonsnivå for en enslig og betaler ikke skatt av pensjonen på grunn av det særskilte skattefradraget for pensjon. Personer som kombinerer lønn eller trygd med pensjon, og som allerede har minstefradrag tilsvarende fullt minstefradrag for lønn, vil heller ikke få en skattelettelse.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2015. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2017. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen