Svar på spm. 1078 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Bidraget fra overføringer og skatt til å redusere ulikheten i markedsinntekt, målt ved prosentvis endring i Gini-koeffisient

Jeg viser til brev av 8. mai 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

«Hva har bidraget fra overføringer og skatt til å redusere ulikheten i markedsinntekt, målt ved prosentvis endring i Gini-koeffisient, vært på årsbasis fra 2005-2016?»

Svar:
Tabell 1 viser Gini-koeffisienten for markedsinntekt og inntekt etter overføringer og skatt samt den prosentvise årlige reduksjonen i Gini-koeffisienten når man går fra å måle ulikhet i markedsinntekt til ulikhet i disponibel inntekt. Det gis tall for SSBs tidsserie for perioden 1986-2015. Tall for 2016 vil først bli publisert ved årsskiftet.

Tabellen viser at bidraget til omfordeling fra overføringer og skatt har vært relativt stabilt i perioden. Økningen i Gini-koeffisientene i 2005 og i 2015 må ses i sammenheng med henholdsvis midlertidige skattetilpasninger ved innføring av aksjonærmodellen i 2006 og økt skattesats på aksjeinntekter for personer i 2016. I disse to årene ble det derfor registrert ekstra høye kapitalinntekter, noe som trakk ned den målte progressiviteten i skattesystemet.

Tabell 1 Gini-koeffisienten for markedsinntekt og for inntekt etter overføringer og skatt 1986-20151. Prosent.

Årstall

Gini-koeffisent for markedsinntekter

Gini-koeffisent for inntekt   etter overføringer og skatt

Prosentvis reduksjon i Gini-koeffisenten pga overføringer og skatt

1986

34,2

20,8

              39

1987

34,1

20,9

              39

1988

34,8

20,9

              40

1989

38,0

22,6

              41

1990

36,2

21,4

              41

1991

37,5

21,7

              42

1992

38,5

21,9

              43

1993

38,9

22,6

              42

1994

40,5

23,5

              42

1995

39,6

23,1

              42

1996

40,5

24,0

              41

1997

40,6

24,3

              40

1998

39,5

23,3

              41

1999

39,4

23,6

              40

2000

41,3

25,7

              38

2001

38,4

22,3

              42

2002

41,0

25,8

              37

2003

42,3

26,7

              37

2004

43,1

27,6

              36

2005

46,4

31,9

              31

2006

39,9

23,5

              41

2007

39,9

24,4

              39

2008

39,1

24,0

              39

2009

39,3

23,1

              41

2010

40,1

23,6

              41

2011

40,1

23,7

              41

2012

40,1

23,9

              40

2013

40,6

24,1

              41

2014

41,0

24,7

              40

2015

42,7

26,3

              38


1 Hele befolkningen eksklusive personer i studenthusholdninger.

Kilder: Finansdepartementet og SSB.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen