Svar på spm. 1242 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Mener finansministeren at hun i dag har tilstrekkelig kontroll på Norges grenser?

Jeg viser til brev av 3. april 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik til skriftlig besvarelse:

"I sitt svar på mitt spørsmål nr. 1191 unnlater finansministeren å svare på spørsmålet. Det finner jeg både oppsiktsvekkende og urovekkende. Jeg tillater med derfor å stille spørsmålet igjen: Mener finansministeren at hun i dag har tilstrekkelig kontroll på Norges grenser?

Begrunnelse:
Det vises til begrunnelse til spørsmål nr. 1191."

Svar:
Norge har 2 562 kilometer grense mot Sverige, Finland og Russland, 25 000 kilometer kystlinje og om lag 40 millioner reisende inn i Norge årlig. 9,1 millioner personbiler og 1,2 millioner godskjøretøy passerer grensen årlig. I tillegg kommer det 45 millioner postsendinger via Posten Norge og en stor mengde postforsendelser med andre transportører. Det er ikke praktisk mulig å kontrollere samtlige varer som krysser Norges grenser og sikre landet mot all smugling. Dette har Finansdepartementet tidligere utdypet i svar av 13. oktober 2017 på spørsmål 94 fra SPs fraksjon i Finanskomiteen i forbindelse med budsjettet for 2018.

Finansdepartementet har i Prop. 1 S (2017–2018) for Finansdepartementet (s. 73) fastsatt at det er et hovedmål for Tolletaten å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer. Departementet understreket at det i oppfølgingen av etaten tas hensyn til at målet aldri vil kunne nås fullt ut. Tolletaten må i sin utvelgelse av kontrollobjekter basere seg på etterretning og analyser og risiko- vesentlighetsvurderinger.

Representanten Gjelsvik stiller spørsmålet om finansministeren mener "at hun har tilstrekkelig kontroll på Norges grenser". Når det ikke er mulig å ha kontroll på samtlige varer som krysser grensen, er det vanskelig å vurdere hva som er "tilstrekkelig kontroll". Det er imidlertid mulig å vurdere om kontrollen er bedre nå enn tidligere. Regjeringen har gjennomført den største satsingen på Tolletatens grensekontroll i moderne tid. Satsningen består blant annet av flere tollere og kameraer og skiltgjenkjenningsutstyr på alle landeveis grenseoverganger og ferjeterminaler med utenlandstrafikk innen utgangen av 2020. Tolletaten har aldri før gjort så mange beslag som i 2017. I Tolletatens årsrapport for 2017 uttaler tolldirektøren at regjeringens styrking av grensekontrollen antagelig er en viktig årsak til at Tolletaten aldri før har gjort så mange beslag som i 2017. Dyktige medarbeidere, god etterretning, godt analysearbeid og målrettet tilstedeværelse på grensen bidro til over 37 000 beslag i 2017. Tolletaten har aldri før gjort så mange beslag. Med nesten 600 000 liter beslaglagt øl, 70 000 liter brennevin og 60 000 liter vin er mengden beslaglagt alkohol i 2017 den største Tolletaten har hatt de siste 50 årene. I tillegg har etaten aldri gjort så mange beslag av narkotika, antall våpenbeslag har økt med 60 pst., antall treff ved kontroll av reisende har økt med 5 prosentenheter fra 2016, og til tross for stor økning i flytrafikken er det opprettholdt samme kontrolldekning som tidligere.

Jeg mener vi har bedre kontroll på vareførselen over grensene nå enn tidligere. Resultatene er bedre enn sist Senterpartiet satt i regjering. Jeg er fornøyd med den store satsningen regjeringen har fått gjennomført, men vil fortsette arbeidet for en enda bedre tollkontroll. Vi kan aldri lene oss tilfreds tilbake, fordi smuglerne stadig finne nye metoder. Etatsinterne prioriteringer er etatsleders ansvar. Jeg har full tillit til at tolldirektøren, innenfor de rammer Stortinget til enhver tid tildeler etaten, gjør valg og prioriteringer som i størst mulig grad fører til en god kontroll av vareførselen over Norges grenser.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen