Svar på spm. 1249 fra representanten Truls Wickholm

Formuesskatteinntektene

Jeg viser til brev fra Stortingets president datert
30. juni 2015 vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

«Hvor mye utgjør formuesskatteinntektene for de 15 største kommunene i landet og hvor stort vil inntektsbortfallet bli for hver av disse om den kommunale andelen reduseres fra dagens 0,7 pst. til 0,6 pst., 0,5 pst.,0,4 pst. og 0,3 pst.?»

Svar:

Tabellen viser formuesskatteinntektene i 2013 for de 15 mest befolkningsrike kommunene i landet .

Kommune

Folkemengde 1.1.2014

Formuesskatt ( 1 000 kr)

Oslo

634 463

   2 304 080 

Bergen

   271 949                                            

 614 894                                                                          

Trondheim

 182 035                                              

265 256                                                                             

Stavanger

  130 754                                             

 362 800                                                                          

Bærum

  118 588                                             

 516 178                                                                          

Kristiansand

85 983                                                   

  181 625                                                                         

Fredrikstad

77 591                                                   

  87 498                                                                           

Sandnes

   71 900                                              

  114 856                                                                         

Tromsø

     71 590                                            

   83 274                                                                          

Drammen

     66 214                                            

100 388                                                                             

Asker

  58 338                                               

   292 818                                                                        

Sarpsborg

     54 059                                            

 48 623                                                                            

Skien

   53 439                                              

 51 915                                                                            

Skedsmo

    51 188                                             

   61 515                                                                          

Bodø

        49 731                                         

    44 377                                                                         

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen har ikke foreslått å fjerne formuesskatten. Ved endringer i skatte- og avgiftsopplegget som berører kommunesektoren har det vært vanlig å kompensere kommunene, enten ved endringer i rammetilskudd eller ved økte kommunale skattører. Kommunene vil også bli kompensert om formuesskatten reduseres til under 0,7 pst. 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen