Svar på spm. 1298 fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg

Jeg viser til brev av 11. august fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg til skriftlig besvarelse:

«Kan statsråden redegjøre for hvor stor andel av økningen i ungdomsledigheten som i følge arbeidskraftsundersøkelsen skyldes studenter som søker deltidsjobb?»

Finansdepartementets svar:
Fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 økte antall AKU-ledige med 31 000 personer, hvorav 15 000 av de nye ledige var ungdom mellom 15 og 25 år. I følge tall publisert av SSB var 10 000 av disse, eller to av tre, under utdanning. De fleste (8000) søkte ifølge SSB deltidsjobb.Vi finner ikke en tilsvarende økning i ungdomsledigheten i tallene for registrert ledighet fra NAV. Antallet registrerte ledige ungdommer er lavere hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor. Forskjellen kan delvis ha sammenheng med at ungdom ikke melder seg som ledige ved arbeidskontorene fordi de ikke har dagpengerettigheter.  AKU-tallene er basert på en utvalgsundersøkelse og kan vise tilfeldige variasjoner, især når man ser på undergrupper. Vurdering av endringer i tallene fra et tidspunkt til et annet bør derfor skje med varsomhet.

Med hilsen 

Siv Jensen

Til toppen