Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1328 fra stortingsrepresentant Terje Aasland

Om mandatet for Havbruksskatteutvalget

Jeg viser til brev av 27. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Aasland.

Spørsmål:
«Stortinget har vedtatt at det skal gjøres en helhetlig vurdering av ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og ressursrenteavgift, også sett i forhold til havbruksfondet. Utvalget skal i henhold til vedtaket også vektlegge den internasjonale konkurransesituasjonen for norsk havbruksnæringen og hvordan en skal sikre at havbruksnæringen kan skape flere arbeidsplasser og aktivitet i Distrikts-Norge. Kan statsråden bekrefte at utvalgets mandat og pågående arbeid er i tråd med dette vedtaket?»

Svar:
Stortingsrepresentanter fra SV fremmet i Dokument 8:192 S (2017-2018) forslag om å be regjeringen utrede og legge frem forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjonsavgift). Regjeringen varslet 27. april 2018 at den heller vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk. Ved behandlingen i Stortinget ble det flertall for å be regjeringen nedsette et parts­sammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, se Innst. 338 S (2017-2018). Stortingets vedtak lyder som følger:

“Stortinget ber regjeringen om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst. Utredningen må også vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen for havbruksnæringen, forutsetninger for lønnsomhet, risikoen ved biologisk produksjon i sjø, samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Beskatningen må innrettes slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst.

Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020. Havbruksfondets innretning og fordeling ses i sammenheng med annen beskatning.”

Regjeringen nedsatte på denne bakgrunn Havbruksskatteutvalget høsten 2018. Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen, samtidig som selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer.

I tråd med stortingsvedtaket er utvalget i mandatet også bedt om å utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder en produksjonsavgift og en grunnrenteskatt. Utvalget skal i tillegg vurdere hvordan inntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntektene fra tildeling av ny kapasitet, skal fordeles mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Utvalget kan også vurdere den interne fordelingen mellom kommuner, herunder innretningen og eventuelt fordelingsnøklene i Havbruksfondet. Videre skal utvalget utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

Videre fremgår det av mandatet at skattesystemet for havbruksnæringen må innrettes slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst. Utvalget skal spesielt vurdere hvordan forslagene vil påvirke investeringsinsentivene i havbruksnæringen. Utredningen skal dessuten inneholde en vurdering av den internasjonale konkurransesituasjonen for havbruksnæringen og forutsetninger for lønnsomhet samt risikoen ved biologisk produksjon i sjø. I tillegg skal det vurderes hvordan skatte- og avgiftssystemet for havbruksnæringen påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Se hele mandatet på Finansdepartementets hjemmesider.[1]

Samlet sett mener jeg utvalgets mandat på en god måte ivaretar de problemstillingene som Stortinget har bedt om at skal utredes.

 

Med hilsen
Siv Jensen

 

 

[1] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2018/utvalg-skal-vurdere-beskatningen-av-havbruk/mandat-for-utvalg-som-skal-vurdere-beskatningen-av-havbruk/id2610382/

Til toppen