Svar på spm. 140 fra Truls Wickholm til statsministeren

Arbeiderpartiets forslag til skatteskjerpelser

I brev av 28. oktober 2016 fra statministerens kontor er jeg bedt om å svare på brev av 27. oktober 2016 fra Stortingets president, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm til statsminsteren:

Hva synes statsministeren om finansministerens presisjonsnivå og grad av redelighet i påstandene fremmet i e-post til VG av 8. oktober, og hvilke krav til presisjonsnivå og grad av grad av redelighet mener statsministeren bør ligge til grunn for øverste politiske ledelse i Finansdepartmentet

Begrunnelse:
I e-post fra finansministeren til VG av 8. oktober, sendt fra fungerende kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, fremsetter finansministeren en rekke påstander, herunder at 1)Ap skal «først skjerpe skatten med 8000 kroner for en husstand, 2)Deretter skal Ap gjennomføre ytterligere skjerpelser, 3)På toppen skal de imøtekomme Vs krav om ytterligere økte miljøavgifter, samt at hun vedlegger følgende regnstykke:

«Aps forslag til skjerpelser:
Revidert nasjonalbudsjett 2014: 0,75 mrd. kroner
Statsbudsjettet for 2015: 13,6 mrd. kroner 
Revidert nasjonalbudsjett 2015: 0,5 mrd. kroner
Statsbudsjettet for 2016: 10,5 mrd. kroner
Revidert nasjonalbudsjett for 2016: 1,3 mrd. kroner
Samlet: 27 mrd. kroner»

I mitt spørsmål til finansminsteren av 21.10 vedgår finansministeren at hun har regnet feil (med mer enn 250 pst.) i sitt regnestykke til VG. Det er i og for seg en ganske grov regnefeil. Hun unnlater imidlertid å besvare mitt spørsmål om å belegge påstandene 1-3 med kilder.

Jeg har større forventninger til den som til enhver tid besitter finansministerembetet, og ønsker å høre om statsministeren er av samme oppfatning.

Svar:
Spørsmålet fra representanten Wickholm er oversendt fra statsministeren til finansministeren for svar. Jeg viser til svar på spørsmål 141 fra stortingsrepresentanten Truls Wickholm.

Med hilsen
Siv Jensen

Kopi: Statsministerens kontor

Til toppen