Svar på spm. 146 frå stortingsrepresentant Sigrid Simensen Ilsøy

Gjennomsnittleg og median utlikna skatt fordelt etter befolkningsgrupper det er spurt om

Eg viser til brev 30. oktober 2017 frå Stortingets presidentskap, vedlagt følgjande spørsmål til skriftleg svar frå stortingsrepresentant Sigrid Simensen Ilsøy:

«Kan statsråden synleggjera gjennomsnittleg og median utlikna skatt i aldersgruppene 25-62 år for åra 2000-2016 for i) registrert busette i Norge, ii) befolkninga eksl. innvandrarar, iii) innvandrarar frå Norden, iv) innvandrarar frå Vest-Europa utanom Norden og Tyrkia, v) innvandrarar frå EU-land i Aust-Europa, vii) innvandrarar frå Nord-Amerika og Oseania, viii) innvandrarar frå Asia, ix) innvandrarar frå Afrika, x) innvandrarar frå Sør- og Mellom-Amerika og xi) innvandrarar frå Noregs ti største innvandrarland?»

Svar:
Finansdepartementet har bestilt tal frå Statistisk sentralbyrå over gjennomsnittleg og median utlikna skatt fordelt etter dei befolkningsgruppene som det er spurt om.  Ver merksam på at gruppa «Innvandrarar» er personar som er fødde i utlandet og omfattar ikkje norskfødde med innvandrarforeldre.

Tala frå SSB


Med helsing
Siv Jensen

Til toppen