Svar på spm. 1528 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Hvor mange trygdede betaler formuesskatt med Høyre/Frp-regjering?

Jeg viser til følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

«Hvor mange trygdede betaler formuesskatt med Høyre/Frp-regjering, og hvordan fordeler disse seg etter formue i intervallet 0-1 mill., 1-2 mill., 2-3 mill., 3-4 mill., 4-5 mill., 5-10 mill. og over 10 mill.?»

Svar:
Det anslås at om lag 35 600 trygdede (personer med hovedinntekt fra en trygdeytelse) vil betale formuesskatt i 2017. Tabellen nedenfor viser disse personene fordelt etter intervaller for beregnet nettoformue.

Tabell Antall trygdede som betaler formuesskatt etter intervaller for beregnet nettoformue.1 2017

Beregnet nettoformue, kroner

Antall   personer

0 – 1 mill.

3   100

1 mill. – 2 mill.

4   700

2 mill. – 3 mill.

5   200

3 mill. – 4 mill.

5   400

4 mill. – 5 mill.

5   100

5 mill. – 10 mill.

9   400

Over 10 mill.

2   700

I alt

35   600

  1. Beregnet nettoformue inkluderer brutto formuesverdier før eventuelle verdsettelsesrabatter fratrukket gjeld.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2014. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2017. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig fremskrevet.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen