Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1596 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Dokument nr. 15:1512. Ønsker at svaret oppgis med en graf

Jeg viser til brev av 10. mai 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen til skriftlig besvarelse:

«Viser til svar Dokument nr. 15:1512 og indeks. Kan jeg be om at svaret oppgis med en graf?»

Svar:
Tabell 1 nedenfor (som også oppgitt i departementets skriftlige svar på spørsmål nr. 1512) viser utviklingen i realinntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) i overgangen mellom desil 1 og 2 (P10) og i overgangen mellom desil 9 og 10 (P90) i perioden 2013-2017 for Hedmark fylke. I Figur 1 er samme tall fremstilt som en graf.

En indeks kan brukes for å sammenligne inntektsutviklingen for ulike grupper i en befolkning. I en slik fremstilling settes et bestemt år som basisår, og i basisåret er indeksen satt til 100 for alle inntektsnivåer. Når alle inntektsnivåer settes til 100 i 2013, gir indeksen informasjon om inntektsutviklingen fra 2013, men ikke om inntektsforskjellene i 2013.

Tabell 1 Indeks for utviklingen i realinntekt etter skatt per forbruksenhet for Hedmark fylke. Bosatte personer1. 2013-2017 (2013=100)

 

2013

2014

2015

2016

2017

P10

100

100,4

100,3

98,6

99,4

P90

100

102,1

103,5

102,2

103,6

1Eksklusive personer i studenthusholdninger.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 1 Indeks for utviklingen i realinntekt etter skatt per forbruksenhet for Hedmark fylke. Bosatte personer. 2013-2017 (2013=100)


Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabellen og figuren ovenfor viser at inntektsutviklingen for P10 og P90 har vært forholdsvis jevn i perioden 2013-2017. Sett perioden under ett, har imidlertid realinntektsveksten vært marginalt høyere for P90 enn for P10. Sett perioden 2005-2013 under ett, var også realinntektsveksten for P90 marginalt høyere enn for P10. Selv om indeksfremstillingen ovenfor har 2013 som basisår, betyr ikke det at det ikke var forskjeller i inntektsnivåene mellom P10 og P90 i 2013.

Fallet i oljepris er en hovedforklaring på at inntekter og kjøpekraft utviklet seg svakere etter 2014 enn i de foregående årene for flere inntektsgrupper og geografiske områder. Regjeringen førte en målrettet økonomisk politikk for å begrense de negative utslagene av fallet i oljeprisen, blant annet med en betydelig tiltakspakke for å sette ledige hender i arbeid.

 

Med hilsen
Siv Jensen

 

Til toppen