Svar på spm. 216 frå stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Om gjennomsnittleg og median utlikna skatt for befolkninga og ulike grupper av innvandrarar 2010-2014

Eg viser til brev 17. november 2015 frå Stortingets presidentskap vedlagt følgjande spørsmål til skriftleg svar frå stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen:

«Kva er gjennomsnittleg utlikna skatt per, - og median utlikna skatt for personlege skattytarar i aldersgruppa 25-62 år for heile befolkninga, befolkninga ekskl. innvandrarar, innvandrarar og innvandrarar fordelt på landqrupper (Norden, Vest-Europa utanom Norden, EU-land i Aust-Europa, Aust-Europa elles, Nord-Amerika/Oseania, Asia, Afrika og Sør-/Mellom-Amerika) for kvart av åra 2010-2014?»

Svar:
Finansdepartementet har henta tall frå Statistisk sentralbyrå over utlikna skatt fordelt etter dei befolkningsgruppene som det er spurt om, sjå tabell 1-3. Ver merksam på at gruppa «Innvandrarar» er personar som er fødde i utlandet og omfattar ikkje norskfødde med innvandrarforeldre.

Tabell 1 viser gjennomsnittleg utlikna skatt, tabell 2 viser median utlikna skatt, og tabell 3 viser talet på personar i dei ulike befolkningsgruppene i kvart år frå 2010-2014.

Tabell 1 Gjennomsnittleg utlikna skatt for personar 25-62 år. 2010-2014. Kroner

 

2010

2011

2012

2013

2014

Personar 25-62 år i alt

114 800

120 100

124 500

128 800

131 200

Personar 25-62 år ekskl.   innvandrarar1

121 800

128 200

133 800

139 000

142 200

Innvandrarar1   25-62 år

74 000

76 600

79 500

82 500

84 100

Av   dette med landbakgrunn2 frå:

         

  Norden

118 700

122 500

127 500

132 000

136 200

  Vest-Europa utanom Norden og Tyrkia3

123 600

129 000

133 600

138 700

141 000

  EU-land i Aust-Europa4

57 100

59 300

62 400

65 800

68 500

  Ikkje EU-land i Aust-Europa5

67 600

71 600

75 700

79 900

81 600

  Nord-Amerika og Oseania

129 700

139 400

149 700

159 900

161 500

  Asia med Tyrkia

59 600

62 600

66 600

69 700

70 800

  Afrika

46 400

48 600

49 200

50 300

50 700

  Sør- og Mellom-Amerika

66 700

69 400

72 800

77 200

80 400

1 Innvandrarar er personar som er fødde i utlandet av to utanlandsfødde foreldre og fire utanlandsfødde besteforeldre. Innvandrarar har på eit tidspunkt innvandra til Noreg.
2 Landbakgrunn er eige, eventuelt mors, eventuelt fars utanlandske fødeland.
3 Inkluderer Andorra, Austerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Vatikanstaten.
4 Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5 Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, og Ukraina.
Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger/ Skattestatistikk for personer. Statistisk sentralbyrå

Tabell 2. Median utlikna skatt for personar 25-62 år. 2010-2014. Kroner

 

2010

2011

2012

2013

2014

Personar 25-62 år i alt

88 500

92 400

95 900

99 400

101 000

Personar 25-62 år ekskl.   innvandrarar1

93 400

98 200

102 500

106 700

108 900

Innvandrarar1   25-62 år

53 300

55 400

58 200

60 800

63 200

Av   dette med landbakgrunn2 frå:

 

 

 

 

 

  Norden

91 200

95 400

100 300

104 600

107 700

  Vest-Europa utanom Norden og Tyrkia3

87 700

90 700

94 000

98 000

100 200

  EU-land i Aust-Europa4

47 200

49 400

53 600

56 800

60 700

  Ikkje EU-land i Aust-Europa5

57 700

61 100

64 400

67 700

70 400

  Nord-Amerika og Oseania

77 100

83 100

88 000

93 800

97 900

  Asia med Tyrkia

39 100

41 100

43 900

45 900

47 600

  Afrika

26 000

27 500

27 900

27 700

27 900

  Sør- og Mellom-Amerika

51 100

52 700

54 800

57 400

59 300

1 Innvandrarar er personar som er fødde i utlandet av to utanlandsfødde foreldre og fire utanlandsfødde besteforeldre. Innvandrarar har på eit tidspunkt innvandra til Noreg.
2 Landbakgrunn er eiget, eventuelt mors, eventuelt fars utanlandske fødeland.
3 Inkluderer Andorra, Austerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Vatikanstaten.
4 Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5 Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, og Ukraina.
Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger/Skattestatistikk for personer. Statistisk sentralbyrå

Tabell 3. Tal på personar i dei ulike gruppene, 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

Personar 25-62 år i alt

2 494 130

2 522 754

2 554 561

2 585 156

2 617 755

Personar 25-62 år ekskl.   innvandrarar1

2 132 838

2 124 807

2 119 619

2 118 208

2 120 688

Innvandrarar1   25-62 år

361 292

397 947

434 942

466 948

497 067

Hera   med landbakgrunn2 frå:

 

 

 

 

 

  Norden

42 237

44 685

46 197

47 935

49 633

  Vest-Europa utanom Norden og Tyrkia3

39 493

41 916

44 483

46 585

48 655

  EU-land i Aust-Europa4

74 625

93 321

110 755

125 000

137 903

  Ikkje EU-land i Aust-Europa5

32 016

34 030

36 290

38 402

40 570

  Nord-Amerika og Oseania

7 341

7 556

7 960

8 097

8 282

  Asia med Tyrkia

114 207

120 865

127 973

134 378

140 811

  Afrika

38 000

41 368

46 152

50 586

54 625

  Sør- og Mellom-Amerika

13 373

14 206

15 132

15 965

16 588

1 Innvandrarar er personar som er fødde i utlandet av to utanlandsfødde foreldre og fire utanlandsfødde besteforeldre. Innvandrarar har på eit tidspunkt innvandra til Noreg.
2 Landbakgrunn er eiget, eventuelt mors, eventuelt fars utanlandske fødeland.
3 Inkluderer Andorra, Austerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Vatikanstaten.
4 Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5 Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, og Ukraina.
Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger/Skattestatistikk for personer. Statistisk sentralbyrå.

Med hilsen
Siv Jensen