Svar på spm. 225 fra Sigrid Simensen Ilsøy

Regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatten på «verk og bruk»

Jeg viser til brev av 10. november 2017 fra Stortingets president til finansministeren fra stortingsrepresentant Sigrid Simensen Ilsøy:

«Regjeringen foreslår i framlaget statsbudsjett å endre verdsettelsesreglene for «verk og bruk» i eiendomsskatten slik at «produksjonsutstyr og –installasjoner» som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt. Hvor stor andel av regjeringens foreslåtte endringer i eiendomsskatten vil tilfalle staten (gjennom hhv. økt selskapsskatt, grunnrenteskatt og gjennom helt og delvis eierskap i foretak som Statkraft, Statnett og andre foretak som vil kunne få lettelser i skattetrykket)?»

Svar:
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner for å styrke næringslivet som bruker slike innsatsfaktorer i produksjonen. Lavere eiendomsskatt vil også komme statlige og kommunale selskaper til gode. Et lønnsomt og konkurransedyktig næringsliv, både offentlig og privat, er bra for kommuner i hele Norge. Lettelsene for næringslivet er i Prop. 1 LS (2017-2018) anslått til 800 mill. kroner når reglene er fullt innfaset. Det understrekes at anslagene er usikre.

Med regjeringens forslag vil vannkraftverk og særskattepliktige petroleumsanlegg, samt vindkraftverk, fortsatt betale eiendomsskatt på produksjonsutstyr og – installasjoner. I tillegg er det foreslått at de nye reglene skal fases inn over fem år.

Eiendomsskatten kommer til fradrag ved beregningen av alminnelig inntekt. I Prop. 1 LS (2017-2018) er det anslått at statens inntekter fra selskapsskatten vil øke med anslagsvis 100 mill. kroner når de nye eiendomsskattereglene er fullt innfaset.

Regjeringens samlede forslag for eiendomsskatten innebærer også at blant annet såkalte produksjonslinjer som er eid av kraftforetak, skal inngå i kraftanlegget, og at det ikke lenger kan ilegges eiendomsskatt separat på slike linjer, jf. omtale i punkt 7.2 i Prop. 1 LS (2017-2018). Forslaget knyttet til produksjonslinjer mv. er anslått å gi en lettelse på 50 mill. kroner for kraftprodusentene. Siden eiendomsskatten er fradragsberettiget i alminnelig inntekt og grunnrenteskatten, vil dette forslaget kunne øke statens proveny noe.

Statlige selskaper som i dag betaler eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -instal-lasjoner, vil få redusert eiendomsskatt, i likhet med annen berørt næringsvirksomhet. Det kan slå ut i økte investeringer i selskapet, eller økt utbytte til eieren (staten), men det er vanskelig å anslå i hvilket omfang dette eventuelt vil skje. For eksempel vil Statnett gjennom nettleiereguleringen redusere inntektene like mye som eiendomsskatten reduseres, og dermed kommer reduksjonen strømkundene til gode.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen