Svar på spm. 259 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Svein Flåtten

Om provenyeffekt i 2016 av å gjennomføre de endringer i selskapsskatten som Scheel-utvalget foreslår

Jeg viser til brev av 25. november 2015 fra Stortingets presidentskap med spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Flåtten.

Spørsmål:
Det vises til spørsmål 18 fra finanskomiteen/Kr.f. sin fraksjon av 08.10.2015 i forbindelse med NB 2016 og Finansdepartementets påfølgende svar. Jeg ber om finansministerens svar på om det er korrekt at det bokførte provenyet i 2016 av å gjennomføre de endringer som er skisser i spørsmålet vil være kr. 0?

Svar:
Selskapsskatt for aksjeselskaper mv. betales etterskuddsvis. Det betyr at endringer i selskapsskatten i utgangspunktet ikke får bokført effekt i innføringsåret.

I svar på spørsmål 18 fra finanskomiteen/Kristelig folkepartis fraksjon av 8.10.15 har departementet oppgitt påløpt proveny av en rekke endringer i selskapsskatten med utgangspunkt i Skatteutvalgets anslag for proveny. Endringene gjelder først og fremst etterskuddspliktige skattytere. Provenyet fra endringene vil derfor først bli bokført i 2017.

Som nevnt i svaret, har Skatteutvalget ikke tatt stilling til detaljer i utformingen av de ulike tiltakene. Det gjelder blant annet hvilke skattytere som skal omfattes. Avhengig av utforming kan enkelte av tiltakene tenkes å få effekt også for forskuddspliktige skattytere. Det gjelder først og fremst personlige deltagere i deltagerlignede selskap. Også endringer som gjelder personlige deltakere vil imidlertid i praksis ofte bokføres etterskuddsvis. Disse vil i alle tilfelle utgjøre en mindre andel av berørte skattytere. Finansdepartementet mener derfor at det ikke er grunnlag for å budsjettere med bokført effekt av endringene i 2016.

Med hilsen
Siv Jensen