Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 260 fra stortingsrepresentant Cecilie Myrseth

Dokument nr. 15:2302 (2017-2018), turistnæringen

Jeg viser til brev 29. oktober 2018 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Cecilie Myrseth:

«Viser til statsrådens svar i dokument nr. 15:2302 (2017-2018) hvor hun beskriver at endringen som næringen foreslår vil gi et provenytap for staten.

Kan statsråden oppgi hvor mye et slik provenytap vil være i kroner over et tidsperspektiv på 1, 2 og 3 år?»

Svar:
I spørsmålet i dokument nr. 15:2302 (2017–2018) om turistnæringen som angivelig hemmes av leiebilmangel ble det vist til et provenyanslag fra Menon (Menon-publikasjon nr. 54/2016) som viste at statens merverdiavgiftsinntekter ville øke med 30 mill. kroner ved innføring av næringens forslag til nye avskrivningsregler. I mitt svar påpekte jeg at dette anslaget var basert på usikre antagelser og bl.a. ikke tok hensyn til at flere utleiebiler inn i bruktmarkedet trolig vil gi redusert nybilsalg. Jeg viste til at forslaget til lempeligere regler vil gi et betydelig provenytap for staten. Menon understreker også selv at det er vanskelig å si noe om tilpasningseffektene og har i vedlegg til rapporten foretatt provenyberegninger ved ulike tilpasninger i holdetiden. Med uendret holdetid anslår Menon at de årlige merverdiavgiftsinntektene vil reduseres med om lag 260 mill. kroner ved innføring av næringens forslag til avskrivningsregler. Departementet antar at det årlige provenytapet for utleiebiler trolig vil være i størrelsesorden 100–300 mill. kroner avhengig av hvordan næringen vil tilpasse seg.

Som jeg også påpekte i mitt svar 24. september vil de foreslåtte avskrivningsreglene for korttidsleie også måtte gjelde for leasing av personbiler. Hvis det legges til grunn at nye regler kun vil gjelde nye leasingavtaler og de fleste leasingavtaler strekker seg over 3–4 år, vil det gå inntil 4 år før provenyvirkningen er fullt ut innfaset. Provenytapet for leasingbiler når endringene er fullt ut innfaset kan anslås å være i størrelsesorden 100 mill. kroner. Et foreløpig samlet anslag for provenytapet kan dermed være i størrelsesorden 200–400 mill. kroner årlig når endringene er fullt ut innfaset.

Forslaget innebærer en regelendring som vil kreve nærmere utredning for å vurdere konsekvensene. Forslaget har provenykonsekvenser og må eventuelt behandles i den ordinære budsjettprosessen.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen