Svar på spm. 28 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Hva er provenyeffektene og fordelingseffektene av skattegrepene som er foretatt fra regjeringen tiltrådte, til og med budsjettforslaget for 2017

Følgende spørsmål til skriftlig besvarelse er stilt fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

«Hva er provenyeffektene og fordelingseffektene av skattegrepene som er foretatt fra regjeringen tiltrådte, til og med budsjettforslaget for 2017?

Begrunnelse:
Vi ber om å få disse beregningene

1) Brutt ned på inntektsintervaller fra 0-150 000, deretter for hver 100 000 i økning opp til 1 million, deretter for hver 1 mill. økning til 10 mill. , og at det fremgår hvor mye av lettelsene som er knyttet ti formuesskatt.

2) Brutt ned på formue i intervallene 0-1 milI., 1-5 mill., 5-10 mill., 20 milI., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill. og >100 mill., og at det fremgår hvor mye av lettelsene som er knyttet til formuesskatt

3) I kroner og prosentandeler for de rikeste 100 og 1000 personene, de rikeste 0,1- pst., 1pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., og de 90 pst. 88 pst. og 50 pst. med lavest formue, oq at det fremgår hvor mye av Iettelsene som er knyttet til formuesskatt»

Svar:
Flerårige analyser med Statistisk sentralbyrås (SSB) modellverktøy LOTTE-Skatt er tidkrevende og mer usikre enn de ettårige analysene som benyttes til å besvare spørsmål i forbindelse budsjettet. Resultatene vil avhenge av valg av metode og forutsetninger og er mer usikre jo flere skatteendringer og år som skal analyseres. Fordi slike analyser er komplekse og tidkrevende, gjennomfører SSB per i dag slike analyser kun av vedtatte skatteregler i løpet av stortingsperioden. Departementet kan derfor bare gi anslag på provenyeffekten og fordelingsprofilen til skatteendringene som ble vedtatt for 2014, 2015 og 2016 samlet. Videre gjøres det i besvarelsen rede for provenyvirkning og fordelingseffekt av budsjettforslaget for 2017 isolert. Det gjøres oppmerksom på at anslagene for perioden 2013-2016 og anslagene for forslaget for 2017 ikke kan sammenlignes direkte. Personene i de ulike inntektsintervallene er ikke de samme, referansene for skatteendringene er forskjellige og det er noen forskjeller i hvordan beløpsgrenser i skattesystemet framskrives.

I beregningene for perioden 2013-2016 er skattereglene i 2013 framført til 2016-nivå for å anslå hva skatten ville vært i 2016 med 2013-regler. Dette sammenlignes så med skattesystemet i 2016. Beregningene illustrerer dermed virkningen av vedtatte endringer for 2014, 2015 og 2016. Det er i analysen tatt utgangspunkt i befolkningssammensetningen, inntekter og formue i 2016. Beregningene inkluderer de fleste endringene i inntektsbeskatningen av personer og endringer i formueskatten i perioden. Enkelte skatteendringer i perioden inngår ikke i analysen. Det gjelder blant annet fjerningen av arveavgiften og økninger i påslaget i normrenten. Endringer i selskapsskatten og avgiftene inngår ikke i analysen. Analysen tar heller ikke hensyn til at skattebelastningen kan endres som følge av tilpasninger til nye skatteregler i perioden. For å oppnå samsvar mellom inntektsnivå og nivå på for eksempel grenser for inntektsfradrag er beløpsgrensene lønnsjustert fra 2013 til 2016.

I beregningene for virkningene av budsjettforslaget for 2017 er regjeringens forslag sammenlignet med referansesystemet for 2017. Beregningene inkluderer alle skatteendringer for personer som kan regnes på i Lotte-Skatt. Det vises til Prop 1 LS (2016-2017) punkt 1.5 for en nærmere redegjørelse for beregningene.

Beregningene for perioden 2013-2016 gir et anslag på en samlet skattereduksjon på om lag 15,4 mrd. kroner. Av dette utgjør forskjellen i formueskatten om lag 4,5 mrd. kroner påløpt.

For 2017 anslås det en samlet skattereduksjon på 3,8 mrd. kroner påløpt, og av dette utgjør endringene i formueskatten om lag 500 mill. kroner.

Tabellene 1, 3 og 5 viser resultater fra beregningene som dekker perioden 2013-2016, mens tabellene 2, 4 og 6 viser anslagene for 2017.

a)
Tabell 1 Anslåtte fordelingsvirkninger av skattesystemet i 2016 for alle personer som er 17 år eller eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2016. Kroner

Bruttoinntekt   2016

Antall 2016

Gjennom-snittlig   skatt i 2016. Kroner

Gjennom-snittlig   skatt i 2016. Prosent

Gjennom-snittlig   endring i skatt. Kroner

Gjennom-snittlig   endring i pst. av brutto-inntekten 2016

Herav:   Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 149 999 kr

        582 000

         3 300

5,2

            -600

           -0,9

            -200

150 000 - 250   000 kr

        573 400

         19 200

9,4

         -1 800

           -0,9

            -500

250 000 - 350   000 kr

        720 400

         51 500

17,2

         -2 000

           -0,7

            -700

350 000 - 450   000 kr

         697 200

         86 200

21,6

         -2 600

           -0,6

            -800

450 000 - 550   000 kr

         583 200

       118 900

23,9

         -3 300

           -0,7

            -800

550 000 - 650   000 kr

         377 000

       153 200

25,7

         -4 900

           -0,8

            -900

650 000 - 750   000 kr

        220 200

       194 500

28,0

         -6 100

           -0,9

         -1 200

750 000 - 850   000 kr

        137 400

       236 400

29,7

         -7 000

           -0,9

         -1 500

850 000 - 950   000 kr

          89 800

       278 300

31,0

         -8 000

           -0,9

         -1 800

950 000 - 1   mill. kr

          33 800

       311 600

32,0

         -9 200

           -0,9

         -2 200

1 mill.kr - 2   mill. kr

        183 400

       448 800

34,9

       -12 500

           -1,0

         -3 500

2 mill.kr - 3   mill. kr

         18 300

       921 200

38,6

       -26 600

           -1,1

       -11 300

3 mill.kr - 4   mill. kr

           5 200

    1 334 000

39,0

       -43 500

           -1,3

       -24 500

4 mill.kr - 5   mill. kr

           1 800

    1 748 300

39,3

       -66 900

           -1,5

       -41 500

5 mill.kr - 6   mill. kr

           1 200

    2 097 900

38,5

       -88 100

           -1,6

       -60 900

6 mill.kr -7   mill. kr

              600

    2 612 000

40,4

     -130 400

           -2,0

     -100 900

7 mill.kr - 9   mill. kr

              600

    3 121 200

39,7

     -130 400

           -1,7

       -86 100

9 mill. kr og   over

              900

    7 112 700

36,5

     -337 100

           -1,7

     -272 700

I alt

    4 226 600

       111 200

25,0

         -3 700

           -0,8

         -1 100

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 2 Anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i budsjettforslaget for 2017 for alle personer som er 17 år eller eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2017. Kroner

Bruttoinntekt

Antall

Gjennomsnittlig   skatt i referansesystemet. Kroner

Gjennom-snittlig   skatt i referanse-systemet Prosent

Gjennom-snittlig   endring i skatt. Kroner

Gjennom-snittlig   endring i pst. av brutto-inntekten

Herav:   Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 149 999 kr

        575 000

           3 300

5,1

           -200

             -0,3

             0  

150 000 - 250   000 kr

        565 400

         18 400

9,0

           -400

             -0,2

             0  

250 000 - 350   000 kr

        719 800

         50 400

16,8

           -600

             -0,2

             0  

350 000 - 450   000 kr

        694 500

         85 500

21,4

          -800

             -0,2

             0  

450 000 - 550   000 kr

        593 900

       118 400

23,8

       -1 000

             -0,2

             0  

550 000 - 650   000 kr

        401 700

       152 300

25,6

       -1 200

             -0,2

             0  

650 000 - 750   000 kr

        235 200

       193 000

27,7

       -1 400

             -0,2

            -100

750 000 - 850   000 kr

        146 700

       235 000

29,5

       -1 500

             -0,2

            -100

850 000 - 950   000 kr

          96 100

       276 700

30,9

       -1 700

             -0,2

            -200

950 000 - 1   mill. kr

          36 600

       309 200

31,7

       -1 800

             -0,2

            -200

1 mill.kr - 2   mill. kr

        199 000

       447 300

34,8

       -2 200

             -0,2

            -500

2 mill.kr - 3   mill. kr

         20 200

       917 500

38,5

       -2 900

             -0,1

         -2 400

3 mill.kr - 4   mill. kr

           5 700

    1 335 600

38,8

       -3 100

             -0,1

         -6 400

4 mill.kr - 5   mill. kr

           2 000

    1 722 000

38,8

       -6 600

             -0,1

       -11 400

5 mill.kr - 6   mill. kr

           1 200

    2 182 100

40,2

     -12 300

             -0,2

       -21 700

6 mill.kr -7   mill. kr

              800

    2 453 800

38,1

       -3 800

             -0,1

       -17 000

7 mill.kr - 9   mill. kr

              700

    3 092 500

39,4

     -12 000

             -0,2

       -26 000

9 mill. kr og   over

           1 000

    7 071 400

36,5

     -11 700

-0,1

       -76 100

I alt

      4 295 400

       114 000

25,1

         -900

-0,2

            -100

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

b)
Tabell 3 Anslåtte fordelingsvirkninger av skattesystemet i 2016 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2016. Kroner

Nettoformue1   2016

Antall personer   2016

Gjennom-snittlig   brutto-inntekt i 2016. Kroner

Gjennom-snittlig   skatt i prosent av bruttoinntekt i 2016

Gjennom-snittlig   skatt i 2016. Kroner

Gjennom-snittlig   endring i skatt.

Kroner

Herav:   gjennom-snittlig endring i formues-skatten. Kroner

 

 

 

Negativ formue

      1 004 500

   414 800

             23,5

        97 600

         -2 200

            0  

0-1 mill. kr

      1 514 100

   329 800

             21,9

        72 100

         -2 000

             0  

1 mill. kr - 5   mill. kr

      1 472 500

   503 600

             25,2

      127 100

         -4 200

    -1 100

5 mill. kr - 10   mill. kr

         182 100

   745 700

             30,5

      227 600

       -11 100

     -6 200

10 mill. kr -   20 mill. kr

           38 400

1 177 800

             35,2

      415 100

       -19 300

   -11 900

20 mill. kr -   30 mill. kr

             6 900

 1 842 800

             38,0

      700 300

       -30 500

   -20 900

30 mill. kr -   40 mill. kr

             2 800

 2 552 800

             41,9

 1   069 600

       -46 200

   -36 500

40 mill. kr -   50 mill. kr

             1 400

 2 871 400

             41,4

 1   189 800

       -54 900

   -46 500

50 mill. kr -   100 mill. kr

             2 500

 2 814 900

             45,9

 1   290 800

       -82 700

   -84 700

100 mill. kr og   over

             1 400

 6 609 400

             61,4

 4   060 200

     -503 900

 -494 600

I ALT

      4 226 600

    444 500

             25,0

      111 200

         -3 700

     -1 100

1Inkluderer beregnet markedsverdi av bolig.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 4 Anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i budsjettforslaget for 2017 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2017. Kroner

Nettoformue1  

Antall personer  

Gjennom-snittlig   brutto-inntekt. Kroner

Gjennom-snittlig   skatt i prosent av bruttoinntekt

Gjennom-snittlig   skatt Kroner

Gjennom-snittlig   endring i skatt.

Kroner

Herav:   gjennom-snittlig endring i formues-skatten. Kroner

 

 

 

Negativ formue

     1 008 600

      423 300

           23,6

        100 000

            -700

               0  

0-1 mill. kr

    1 501 900

      334 300

           21,8

          72 900

            -700

               0  

1 mill. kr - 5   mill. kr

   1 516 800

     510 900

           25,2

        128 500

           -1 000

               0  

5 mill. kr - 10   mill. kr

     207 700

     738 100

           30,2

        222 700

           -1 300

          -200

10 mill. kr -   20 mill. kr

       44 200

  1 156 000

           34,9

        403 600

           -1 600

        -1 200

20 mill. kr -   30 mill. kr

        7 500

  1 879 200

           38,0

        713 400

           -2 400

        -4 700

30 mill. kr -   40 mill. kr

        3 100

  2 530 600

           41,7

     1 054 800

           -4 600

        -9 200

40 mill. kr -   50 mill. kr

        1 500

  3 128 900

           41,0

     1 283 400

           -1 600

     -13 100

50 mill. kr -   100 mill. kr

        2 600

  2 972 300

           44,7

     1 329 200

         -12 900

     -26 200

100 mill. kr og   over

       1 500

 6 690 200

           60,8

     4 064 500

       -131 800

  -158 700

I ALT

4 295 400

   454 600

           25,1

        114 000

            -900

        -100

1 Inkluderer beregnet markedsverdi av bolig.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

c)
Tabell 5 Anslåtte fordelingsvirkninger av skattesystemet i 2016 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2016. Kroner

Gruppering   etter beregnet nettoformue1

Antall personer 2016

Gjennom-snittlig skatt i 2016. Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt. Kroner

Som andel av samlet skatteendring.   Prosent

Herav: gjennom-snittlig endring i formues-skatten.   Kroner

Topp 0,02 pst.

 1 000

 4 988 000

 -656 200

 4,3

 -642 100

Topp 0,1 pst.

 4 200

 2 180 500

 -221 200

 6,1

 -218 200

Topp 1 pst.

 42 300

 723 500

 -44 500

 12,2

 -36 800

Topp 2 pst.

 84 500

 515 100

 -29 800

 16,3

 -22 800

Topp 5 pst.

 211 300

 337 800

 -18 400

 25,2

 -12 700

Topp 10 pst.

 422 700

 252 300

 -12 900

 35,2

 -8 100

Topp 12 pst.

 507 200

 234 600

 -11 600

 38,3

 -7 100

Bunn 90 pst.

 3 803 900

 95 500

 -2 600

 64,8

    -300

Bunn 88 pst.

 3 719 400

 94 400

 -2 600

 61,7

     -200

Bunn 50 pst.

 2 113 300

 76 900

 -1 900

 26,6

          0  

1 Inkluderer beregnet markedsverdi av bolig.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 6 Anslåtte fordelingsvirkninger av skatteendringer i budsjettforslaget for 2017 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2017. Kroner

Gruppering etter   beregnet nettoformue1

Antall personer

Gjennom-snittlig   skatt i referanse-alternativet. Kroner

Gjennom-snittlig   endring i skatt. Kroner

Som andel av   samlet skatteendring. Prosent

Herav:   gjennom-snittlig endring i formues-skatten. Kroner

Topp 0,02 pst.

1 000

5 265 000

-185 000

4,9

-217 300

Topp 0,1 pst.

4 300

2 278 200

-54 500

6,2

-72 400

Topp 1 pst.

43 000

749 500

-7 300

8,2

-10 100

Topp 2 pst.

85 900

531 600

-4 300

9,9

-5 300

Topp 5 pst.

214 800

347 300

-2 500

14,2

-2 300

Topp 10 pst.

429 500

258 700

-1 800

20,7

-1 200

Topp 12 pst.

515 400

240 600

-1 700

23,0

-1 000

Bunn 90 pst.

3 865 800

97 900

-800

79,3

        0

Bunn 88 pst.

3 779 900

96 700

-800

77,0

        0

Bunn 50 pst.

2 147 700

78 900

-700

37,7

        0

1 Inkluderer beregnet markedsverdi av bolig.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

SSB ønsker ikke å oppgi anslag for de 100 rikeste personene. Årsaken er at tallene blir mer usikre for så små grupper, og at usikkerheten blir spesielt stor fordi det er store forskjeller i de høyeste inntektene. Dessuten er det viktig at personene ikke kan identifiseres.

Alle beregningene i besvarelsen er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2014. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2016 og 2017. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen