Svar på spm. 361 fra stortingsrepresentant Gjelsvik

Hvor mye har blitt innbetalt i avgifter på hhv sjokolade- og sukkervarer og ikke alkoholholdige drikkevarer hvert år de tre siste år, fordelt på bedrifter?

Jeg viser til brev av 24. november 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik:

«Hvor mye har blitt innbetalt i avgifter på hhv sjokolade- og sukkervarer og ikke alkoholholdige drikkevarer hvert år de tre siste år, fordelt på bedrifter (begrenset til de 30 største bedriftene)?»

Svar:
Opplysninger om innbetalte avgifter fordelt på enkeltbedrifter ligger hos Skatteetaten. Disse opplysningene er taushetsbelagte etter skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd. Dersom departementet mottar disse opplysningene fra Skatteetaten, gjelder taushetsplikten etter skatteforvaltningsloven tilsvarende for departementet, jf. § 3-9. Departementet kan derfor ikke innhente disse opplysningene fra Skatteetaten med det formål å innlemme dem i et svarbrev til Stortinget som blir offentlig tilgjengelig.

 

Departementet kan imidlertid oppgi samlet avgift for de 30 største avgiftsbetalerne. Samlet fastsatt avgift for de 30 registrerte avgiftspliktige virksomhetene med høyest avgiftsinnbetaling, fremgår av tabell 1 under. Tabellen skiller mellom sjokolade- og sukkervarer mv. og alkoholfrie drikkevarer mv., og viser tall for årene 2014, 2015 og 2016. Kilde er Skattedirektoratet.

Tabell 1. Samlet fastsatt avgift for 2014, 2015 og 2016 for de 30 registrerte avgiftspliktige virksomhetene med høyest avgiftsinnbetaling. Mill. kroner

 

Sjokolade- og sukkervarer

Alkoholfrie drikkevarer

2014

840

1 878

2015

845

1 871

2016

903

1 943

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen