Svar på spm. 438 fra Eigil Knutsen

Avgiftsendringer

Jeg viser til brev av 5. desember fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Eigil Knutsen:

«Hvilke avgifter er økt og hvilke er redusert under dagens regjering, og hva er provenyet av hver enkelt endring, av samlede økninger, av samlede reduksjoner og differansen mellom alle økninger og reduksjoner?

Begrunnelse:
Jeg viser til spørsmål nr. 861 fra representanten Marianne Marthinsen 20. mars 2017 til finansministeren, og ber om en oppdatert oversikt etter avgiftsendringer etter Prop. 1 LS (2017-2018) og budsjettforliket.»

Svar:
Tabellene 1-4 nedenfor gir en oversikt over alle endringer i merverdiavgiften, særavgiftene, tollavgiftene, sektoravgiftene og gebyrene, som er vedtatt av Stortinget i budsjettene for 2014, 2015, 2016 og 2017. Tabell 5 viser forslag til avgiftsendringer i 2018 som følger av Prop. 1 LS (2017-2018) og etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti. I oversikten forutsettes at Stortinget gjør vedtak i tråd med dette. Provenyvirkningen som oppgis er beregnet påløpt virkning da endringene ble gjennomført. For endringer som trådte i kraft i løpet av året, brukes helårsvirkningen.

Samlet sett vil merverdiavgiften, særavgiftene, tollavgiftene, sektoravgiftene og gebyrene øke med om lag 6,6 mrd. 2018-kroner i perioden, dersom budsjettforliket blir vedtatt av Stortinget. Avgiftslettelser utgjør til sammen om lag 6,0 mrd. 2018-kroner, mens økningene utgjør om lag 12,6 mrd. 2018-kroner. Det meste av avgiftsøkningen har kommet etter vedtak i Stortinget uten forutgående forslag fra regjeringen.

Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2014. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2014. Mill. kroner

 

2014

 

Påløpt

Særavgifter

 

Øke avgiftene på klimagasser til 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter1

700

Øke CO2-avgift fiske og fangst

30

Justere engangsavgiften for biler

0

Redusere omregistreringsavgiften

-250

Fjerne omregistreringsavgiften og øke miljødelen i vektårsavgiften for tyngre   kjøretøy

0

Øke mineraloljeavgiften med 52 øre/liter

655

Øke elavgiften med 0,56 øre/kWh

365

Fjerne båtmotoravgiften

-175

Endringer i avgiftsfrie kvoter for alkohol og tobakk

-200

Elavgift – redusert sats for treforedlingsindustrien

16

   

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

 

Redusere tinglysingsgebyrene

-325

Sektoravgifter og andre gebyrer2

-8

1 Provenyanslaget omfatter også oppheving av avgiftsfritakene for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på om lag 60 mill. kroner.

2 Dette gjelder reduserte gebyrer til Luftfartstilsynet og Statens jernbanetilsyn og økt årsavgift for stiftelser.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2015. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2015. Mill. kroner

 

2015

 

Påløpt

Merverdiavgift

 

Endre reglene for leasing og utleie av kjøretøy

200

Fjerne unntak for forretningsførsel for borettslag

50

Øke grensen for avgiftsfri import til 350 kroner

-75

Iverksettelse av merverdiavgiftsfritak for batterier til elbiler og leasing av elbiler

-80

   

Særavgifter

 

Redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst.

-100

Innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy

-10

Fjerne årsavgift på campingtilhengere

-70

Redusere omregistreringsavgiften med 35 pst.

-660

Ikke prisjustere veibruksavgiftene

-310

Øke fradraget i vektkomponenten i engangsavgiften fra 15 til 26 pst. for ladbare   hybridbiler

-340

Fjerne laveste oppnåelige engangsavgift (hybridbiler og veteranbiler mv.)

-10

Øke fradragene i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp under 105   gram/km med 50 kroner per g/km

-50

Fjerne avgift på deponering av avfall

-35

Øke elavgiften 1,5 øre/kwh

940

Øke CO2-avgiften med 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart.1

180

Øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) med 5 pst.

20

Øke avgift på utslipp av NOx med 1,50 kr/kg

3

Øke CO2-avgiften på naturgass og LPG2

32

Øke CO2-avgiften på autodiesel og redusere veibruksavgiften på autodiesel og biodiesel

-50

Innføre fritak for CO2-avgift på naturgass for andel hydrogen

-11

Innføre full sats for biodrivstoff som oppfyller omsetningspåbudet, fradrag for øvrig biodrivstoff og økt omsetningspåbud til 5,5 pst. fra 1. oktober 2015

124

 

 

Toll

 

Fjerne tollsatser som har liten betydning for norsk jordbruk

-15

 

 

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

 

Redusere Luftfartstilsynets gebyrer

-16

Redusere losavgiftene

-37

1 I provenyanslaget er det ikke tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester på 10 mill. kroner.

2 I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på 2 mill. kroner.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2016. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2016. Mill. kroner

 

2016

 

Påløpt

Merverdiavgift

 

Øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 pst.1

650

Innføre lik merverdiavgift på papir- og e-aviser fra 1. mars

-290

   

Særavgifter

 

Innføre avgift på flyreiser2

   1500

Omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning

0

Redusere el-avgiftssatsen for store datasentre og skip i næringsvirksomhet

-22

Øke den generelle el-avgiftssatsen med 1,5 øre/kWh

890

Innføre veibruksavgift på gass3

5

Endre avgiften på klimagassene HFK og PFK

84

Øke smøreoljeavgiften med 5 pst.

5

Øke svovelavgiften med 5 øre

17

Øke avgiften på utslipp av NOx med 1,50 kroner per kg

3

Redusere drikkevareavgift på saft

-25

Innføre fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved skattefrie omorganiseringer

-40

Oppjustere reduserte minstesatser pga. lav kronekurs4

11

   

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

 

Redusere gebyrer til Brønnøysundregistrene

-71

Redusere sektoravgifter Kystverket

-90

Øke legemiddelkontrollavgiften

14

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet

5

Økt fiskeriforskningsavgift

25

Øke rettsgebyret

18

1 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden i henhold til inngåtte offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly-, og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen.

2 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden som følge av statlige kjøp av innenlandske flyruter.

3 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester.

4 Avgift på elektrisk kraft om lag 4 mill. kroner påløpt og om lag 3 mill. kroner bokført, grunnavgift på mineralolje mv. om lag 0,2 mill. kroner og CO2-avgift på naturgass om lag 7 mill. kroner påløpt og bokført i 2016.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2017. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2017. Mill. kroner

 

2017

 

Påløpt

Merverdiavgift

 

Endre reglene for merverdiavgift ved innførsel av varer1

-100

Innføre hjemmel for fritak for merverdiavgift ved vedlikehold av F-352

0

   

Særavgifter

 

Øke CO2-avgiften på mineralolje med 26 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO23

346

Øke CO2-avgiften på mineralolje ilagt veibruksavgift med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2

170

Øke CO2-avgiften på bensin med 5 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO2

45

Øke avgiften på HFK og PFK til 450 kroner per tonn CO2

63

Øke CO2-avgiften på LPG med 6 øre per kg, til 450 kroner per tonn CO2

3

Øke CO2-avgiften på (innenlandsk bruk av) naturgass med 4 øre per Sm3, til 450 kroner per tonn CO2

3

Øke CO2-avgiften for utslipp av naturgass i petroleumsvirksomheten til   450 kroner per tonn CO24

-

Øke veibruksavgiften på autodiesel med 29 øre per liter med virkning fra 1.   januar 2017

870

Øke veibruksavgiften på bensin med 10 øre per liter med virkning fra 1. januar   2017

85

Redusere grunnavgiften på mineralolje med 6 øre per liter

-75

Redusere årsavgiften for personbiler (om lag 12 pst.)

-1 220

Redusere vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler til 5 pst.

60

Legge om engangsavgiften.

330

Frita amatørbygde kjøretøy fra engangsavgift

-5

Øke veibruksavgiften på LPG med 73 øre per kg

1

Øke omsetningskravet for biodrivstoff til 7 pst. fra 1. januar og til 8 pst. fra 1. oktober

-36

 

 

Sektoravgifter

 

Redusere legemiddelomsetningsavgiften

-19

Redusere losavgiftene

-16

Innføre tilsynsavgift til Statens legemiddelverk

4

1 Provenyet gjelder anslått årlig rentetap for staten på om lag 100 mill. kroner grunnet endrede betalingsrutiner som her teknisk er plassert på kap. 5521, post 70 Merverdiavgift.

2 Anslåtte reduserte merverdiavgiftsinntekter på 15 mil. kroner påløpt og 7,5 mill. kroner bokført i 2017 sammenlignet med det som skulle bli innbetalt til staten etter gjeldende merverdiavgiftsregler, motsvares av at merverdiavgiftsutgiftene som kan føres på den statlige nettoføringsordningen på utgiftssiden, reduseres tilsvarende.

3 I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på samlet sett om lag 114 mill. kroner.

4 Brutto avgiftsøkning anslås til 50 mill. kroner mens netto provenyøkning er om lag 8 mill. kroner. Overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker dermed ikke handlingsrommet i 2017-budsjettet.

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 5 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer som følger av budsjettforliket om statsbudsjett for 2018. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2018. Mill. kroner

 

2018

 

Påløpt

Merverdiavgift

 

Øke den lave satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 pst.1

700

Utvide unntaket for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og   organisasjoner

-5

Innføre merverdiavgiftsfritak for redningsfartøy

-15

Utvide fritaket for elektrisk kraft til Nord-Norge   

-5

 

 

Miljø- og bilavgifter

 

Innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor på 500 kroner per tonn CO22

376

Øke avgiften på HFK og PFK til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter

50

Omlegging av engangsavgift fra vekt til utslipp og endret vektfradrag for hybridbiler inkl. differensiering etter elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler3  

455

Øke omsetningskravet for biodrivstoff

0

Øke veibruksavgiften på LPG

3

Frita elbiler for trafikkforsikringsavgift

-75

Frita elbiler for omregistreringsavgift

-80

Legge om årsavgiften til trafikkforsikringsavgift

-600

Innføre avgiftsfritak på kjøp av driftsmidler i reindriften

-30

Legge om svovelavgiften (teknisk endring)

0

 

 

Andre avgifter

 

Øke avgiften på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 120

Øke avgiften på alkoholfrie drikkevarer mv.

900

 

 

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

 

Redusere losavgiftene 

-11

Redusere legemiddelomsetningsavgiften

-29

Øke tilsynsavgift Finanstilsynet

32

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet

6

Redusere gebyret for statsborgerskap

-7

1 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen. Kompensasjonene utgjør 298 mill. kroner.

2 Inkluderer redusert veibruksavgift på bensin og diesel og kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 82 mill. kroner.

3 Differensiering etter elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler iverksettes 1. juli 2018.

Kilde: Finansdepartementet

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen