Svar på spm. 734 fra Lisbeth Berg-Hansen

Kompensering for tapte avgiftsinntekter ved avlysning el utsettelse av poseavgiften

Jeg viser til brev av 10. mars fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen til finansministeren. Spørsmålet som er stilt er følgende:

Spørsmål:
«Hvordan vil regjeringen kompensere for de tapte avgiftsinntektene som følge av at poseavgiften utsettes eller avlyses og mener finansministeren at dette er i henhold til realistisk budsjettering?

Begrunnelse:
I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Krf/Venstre ble det bestemt at en poseavgift skulle innføres. Avgiften har vært utredet og ute på høring og skulle etter planen innføres fra 15. mars i år. Avgiften var anslått til å innbringe 1 mrd. kroner i inntekter i 2015. Nå meldes det fra Høyre at avgiften utsettes og fra FrP at den avlyses.»

Svar:
Forslaget til avgift på bæreposer av plast og papir ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 27. februar 2015. Intensjonen var at avgiften skulle innføres fra 15. mars 2015. I avgiftsvedtaket fra Stortinget ble det bestemt at avgiften skulle tre i kraft fra det tidspunktet departementet bestemte.

Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden, besluttet at avgiften ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det gjelder også forslag til inndekning.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen