Svar på spm. 738 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken

Klimarisikoutvalget

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. januar vedlagt følgende spørsmål til klima- og miljøministeren fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken:

«6/10/17 satt regjeringen ned Klimarisikoutvalget. I NRK 18. januar 2018 knytter Klima- og miljøminister Ola Elvestuen dette utvalget til petroleumsskatteregimet. I mandatet for utvalget står: "utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk." Vil statsråden endre mandatet slik at dette inkluderes?»

Svar:
Saken er overført til meg som ansvarlig statsråd for Klimarisikoutvalget.

Klimarisikoutvalget, som ble nedsatt 6. oktober 2017 og skal levere sin innstilling innen 14. desember 2018.

Utvalget skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi, herunder finansiell stabilitet. Utvalget skal:

  • Vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan analysere og fremstille klimarisiko på nasjonalt nivå.
  • Identifisere antatt viktige globale, klimarelaterte risikofaktorer og vurdere deres betydning for norsk økonomi og finansiell stabilitet.
  • Vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte.

Utvalget er satt sammen for på best mulig måte å kunne analysere problemstillingene som er gitt i mandatet.

Økt kunnskap om et lands samlede eksponering mot klimarisiko, som naturlig nok også omfatter petroleumsnæringen, vil styrke informasjonsgrunnlaget for å innrette politikk og virkemidler på en måte som reduserer landets sårbarhet for klimarisiko og ivaretar langsiktig verdiskaping.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen