Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 799 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Hvordan regjeringens skattekutt fordeler seg

Jeg viser til brev av 9. mars 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen til skriftlig besvarelse:

«Jeg viser til spm. 735, 786 og 787 fra Truls Wickholm og spm. 788 fra undertegnende, og ber om en oversikt over hvordan regjeringens skattekutt fordeler seg i tråd med disse spørsmålene mellom kvinner og menn?»    

Svar:
De etterspurte beregningene viser at skatteendringene i perioden er nokså jevnt fordelt mellom menn og kvinner. Menn har fått om lag 58 pst. av samlet lettelse, mens kvinner har fått om lag 42 pst.

Statistisk sentralbyrås (SSB) har gjennomført beregninger med skattemodellen LOTTE-Skatt av skatteendringer i fireårsperioden 2014-2017. Slike flerårige analyser er mer usikre enn de ettårige analysene som benyttes til å besvare spørsmål i forbindelse budsjettet. Resultatene vil avhenge av valg av metode og forutsetninger og er mer usikre jo flere skatteendringer og år som skal analyseres.

I beregningene er skattereglene i 2013 fremført til 2017-nivå for å anslå hva skatten ville vært i 2017 med 2013-regler. Dette er gjort ved å justere alle beløpsgrensene (fradrag og innslagspunkt) som gjaldt i 2013 til 2017 med anslag for årlig lønnsvekst. Skatteberegningen med fremførte 2013-regler sammenlignes så med en beregning hvor skattesystemet i 2017 legges til grunn. Differansen mellom disse to beregningene illustrerer dermed virkningen av vedtatte skatteendringer for 2014, 2015, 2016 og 2017. Det er i analysen tatt utgangspunkt i befolkningssammensetningen, inntekter og formue slik disse er anslått for 2017.

Beregningene inkluderer de fleste endringene i inntektsbeskatningen av personer og endringer i formuesskatten i perioden. Enkelte skatteendringer inngår ikke i analysen. Det gjelder blant annet fjerningen av arveavgiften, ordningen med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter, økt skjermingsrente for aksjonærer, skattlegging av lån fra selskap til personlig aksjonær og økninger i påslaget i normrenten. Endringer i selskapsskatten og avgiftene inngår ikke i analysen. Analysen tar heller ikke hensyn til at skattebelastningen kan endres som følge av tilpasninger til nye skatteregler i perioden.

Beregningene for fireårsperioden 2014-2017 gir et anslag på en samlet skattereduksjon på om lag 19,7 mrd. kroner. Av dette utgjør endringene i formuesskatten om lag 5,3 mrd. kroner.

Tabellene 1 - 3 nedenfor viser anslag for skatt i 2017 og endringer i skatt i kronebeløp og som andel av samlet skatteendring for perioden 2013-2017 for hhv, alle, menn og kvinner etter formuesintervaller for beregnet nettoformue.

Tabellene 4 - 6 viser anslag for skatt i 2017 og endringer i skatt for perioden 2013-2017 for hhv. alle, menn og kvinner etter topp- og bunngrupperinger for beregnet nettoformue. Tabell 4 viser fordeling for alle skattytere, mens tabell 5 og 6 viser den samme fordelingen for hhv. kvinner og menn som inngår i topp- og bunngrupperingene etter beregnet nettoformue for alle skattytere.

Tabell 7-9 viser anslag for skatt i 2017, endring i skatt for perioden 2013-2017 for de etterspurte inntektsintervallene for henholdsvis alle, menn og kvinner.

SSB har slått sammen enkelte intervaller på grunn av at det er få skattytere i hvert enkeltintervall. Det gjelder grupperinger med mindre enn 400 personer (500 personer for høyeste intervall). Årsaken er at tallene blir mer usikre for så små grupper, og at usikkerheten blir spesielt stor fordi det er store forskjeller i de høyeste inntektene. Dessuten er det lagt vekt på at personene ikke skal kunne identifiseres. Gruppen som består av de 1 000 personene med høyest beregnet nettoformue, er dermed ikke fordelt på kjønn fordi det blir for få personer i en av gruppene. Den delen av spørsmålet som relaterer seg til svar på spørsmål 786 fra Stortingsrepresentant Truls Wickholm, er derfor ikke besvart.

Tabell 1 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Beregnet nettoformue1 2017

Antall   personer 2017

Skatt i   2017. Mill. kr.

Gjennom-snittlig   skatt i 2017

Endring i   skatt 2013-2017. Mill.kr.

Andel av   samlet endring 2013-2017. Prosent

Negativ formue

1 007 800

100 030

99 200

-3 000

15,3

0-1 mill. kr

1 501 200

108 370

72 200

-4 010

20,4

1 mill. kr - 5 mill. kr

1 515 900

193 230

127 500

-7 630

38,8

5 mill. kr - 10 mill. kr

208 300

46 060

221 100

-2 510

12,8

10 mill. kr - 20 mill. kr

44 800

17 890

398 900

-890

4,6

20 mill. kr - 30 mill. kr

7 900

5 310

673 600

-230

1,2

30 mill. kr - 40 mill. kr

3 300

3 190

978 000

-150

0,8

40 mill. kr - 50 mill. kr

1 600

2 220

1 362 500

-80

0,4

50 mill. kr - 100 mill. kr

2 900

3 630

1 254 400

-230

1,2

100 mill. kr og over

1 600

6 060

3 767 700

-920

4,7

I ALT

4 295 400

485 980

113 100

-19 650

100,0

1Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrig er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 2 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for menn som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Beregnet nettoformue1 2017

Antall menn
2017

Skatt i   2017. Mill. kr.

Gjennom-snittlig   skatt i 2017

Endring i   skatt 2013-2017. Mill.kr.

Andel av   samlet endring 2013-2017. Prosent

Negativ formue

 584 900

 70 720

 120 900

 -1 920

 9,8

0-1 mill. kr

 684 400

 63 070

 92 200

 -2 020

 10,3

1 mill. kr - 5 mill. kr

 707 600

 114 250

 161 500

 -3 950

 20,1

5 mill. kr - 10 mill. kr

 122 100

 32 560

 266 700

 -1 610

 8,2

10 mill. kr - 20 mill. kr

 30 700

 14 110

 460 000

 -650

 3,3

20 mill. kr - 30 mill. kr

 5 800

 4 300

 747 700

 -170

 0,9

30 mill. kr - 40 mill. kr

 2 600

 2 740

 1 066 700

 -120

 0,6

40 mill. kr og over

 4 700

 9 640

 2 054 900

 -880

 4,5

I ALT

 2 142 700

 311 400

 145 300

 -11 320

 57,6

1Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrig er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 3 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for kvinner som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Beregnet nettoformue1 2017

Antall kvinner 
2017

Skatt i   2017. Mill. kr.

Gjennom-snittlig skatt i 2017

Endring i   skatt 2013-2017. Mill.kr.

Andel av   samlet endring 2013-2017. Prosent

Negativ formue

 422 900

 29 300

 69 300

 -1 080

 5,5

0-1 mill. kr

 816 800

 45 300

 55 500

 -1 990

 10,1

1 mill. kr - 5 mill. kr

 808 300

 78 980

 97 700

 -3 680

 18,7

5 mill. kr - 10 mill. kr

 86 300

 13 490

 156 400

 -900

 4,6

10 mill. kr - 20 mill. kr

 14 200

 3 780

 266 600

 -240

 1,2

20 mill. kr - 30 mill. kr

 2 100

 1 000

 473 000

 -60

 0,3

30 mill. kr - 40 mill. kr

 700

 450

 649 300

 -30

 0,1

40 mill. kr og over

 1 400

 2 280

 1 575 400

 -350

 1,8

I ALT

 2 152 600

 174 580

 81 100

 -8 330

 42,4

1Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrig er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 4 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017

Gruppering etter beregnet nettoformue1 for alle skattytere 2017

Antall 
personer 2017

Skatt i 2017. Mill. kr.

Gjennom-snittlig skatt i 2017

Endring i   skatt 2013-2017. Mill.kr.

Gjennom-snittlig   endring i skatt 2013-2017

Andel av   samlet endring 2013-2017. Prosent

Topp 0,1 pst.

4 300

9480

2 207 200

-1 140

-264 500

 5,8

Topp 1 pst.

43 000

31 900

742 600

-2 170

-50 600

 11,1

Topp 2 pst.

85 900

45 410

528 600

-2 880

-33 600

 14,7

Topp 5 pst.

214 800

74 280

345 900

-4 470

-20 800

 22,8

Topp 10 pst.

429 500

110 640

257 600

-6 330

-14 700

 32,2

Topp 12 pst.

515 400

123 440

239 500

-6 910

-13 400

 35,1

Topp 15 pst.

644 300

141 450

219 500

-7 670

-11 900

 39,0

Topp 20 pst.

859 100

169 340

197 100

-8 750

-10 200

 44,5

Topp 25 pst.

1 073 800

195 990

182 500

-9 710

-9 000

 49,4

Bunn 88 pst.

3 779 900

362 540

95 900

-12 750

-3 400

 64,9

Bunn 80 pst.

3 436 300

316 640

92 100

-10 900

-3 200

 55,5

Bunn 50 pst.

2 147 700

167 750

78 100

-5 700

-2 700

 29,0

Bunn 20 pst.

859 100

92 200

107 300

-2 650

-3 100

 13,5

1 Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrig er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 5 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for menn som er 17 år eller eldre og inngår i ulike grupperinger etter beregnet nettoformue1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017

Gruppering etter beregnet nettoformue1 for alle skattytere
2017

Antall menn
2017

Skatt i   2017. Mill. kr.

Gjennom-snittlig skatt i 2017

Endring i   skatt 2013-2017. Mill.kr.

Gjennom-snittlig   endring i skatt 2013-2017

Andel av   samlet endring 2013-2017. Prosent

Topp 0,1 pst.

3 200

7580

2 337 300

-810

-249 300

 4,1

Topp 1 pst.

31 100

25 770

829 200

-1 590

-51 000

 8,1

Topp 2 pst.

58 600

36 140

616 300

-2 090

-35 600

 10,6

Topp 5 pst.

134 900

56 560

419 300

-3 110

-23 100

 15,8

Topp 10 pst.

252 000

80 590

319 800

-4 210

-16 700

 21,4

Topp 12 pst.

295 200

88 610

300 200

-4 520

-15 300

 23,0

Topp 15 pst.

359 000

99 570

277 300

-4 930

-13 700

 25,1

Topp 20 pst.

460 300

115 910

251 800

-5 470

-11 900

 27,8

Topp 25 pst.

558 200

131 270

235 200

-5 950

-10 700

 30,3

Bunn 88 pst.

1 847 500

222 790

120 600

-6 800

-3 700

 34,6

Bunn 80 pst.

1 682 500

195 490

116 200

-5 850

-3 500

 29,8

Bunn 50 pst.

1 097 200

108 830

99 200

-3 230

-2 900

 16,5

Bunn 20 pst.

509 500

66 260

130 100

-1 740

-3 400

 8,9

1 Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrig er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 6 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for kvinner som er 17 år eller eldre og inngår i ulike grupperinger etter beregnet nettoformue 1. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017

Gruppering etter beregnet nettoformue1 for alle skattytere
2017

Antall kvinner
 2017

Skatt i   2017. Mill. kr.

Gjennom-snittlig skatt i 2017

Endring i   skatt 2013-2017. Mill.kr.

Gjennom-snittlig   endring i skatt 2013-2017

Andel av   samlet endring 2013-2017. Prosent

Topp 0,1 pst.

1 100

1900

1 806 100

-330

-311 100

 1,7

Topp 1 pst.

11 900

6 130

516 000

-590

-49 500

 3,0

Topp 2 pst.

27 300

9 270

339 900

-790

-29 100

 4,0

Topp 5 pst.

79 900

17 720

221 800

-1 360

-17 000

 6,9

Topp 10 pst.

177 500

30 050

169 300

-2 120

-11 900

 10,8

Topp 12 pst.

220 300

34 830

158 100

-2 390

-10 800

 12,2

Topp 15 pst.

285 300

41 880

146 800

-2 750

-9 600

 14,0

Topp 20 pst.

398 800

53 430

134 000

-3 280

-8 200

 16,7

Topp 25 pst.

515 600

64 720

125 500

-3 760

-7 300

 19,1

Bunn 88 pst.

1 932 400

139 760

72 300

-5 940

-3 100

 30,2

Bunn 80 pst.

1 753 800

121 160

69 100

-5 060

-2 900

 25,7

Bunn 50 pst.

1 050 500

58 920

56 100

-2 460

-2 300

 12,5

Bunn 20 pst.

349 600

25 940

74 200

-910

-2 600

 4,6

1 Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrig er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 7 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for alle personer 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall
personer 2017

Skatt i 2017. Mill. kr

Gjennom-snittlig 
skatt i
2017

Endring i   skatte 2013-2017. Mill. kr

Gjennomsnittlig   endring i skatt 2013-2017. Kroner

Andel av samlet endring. Prosent

0 - 150 000 kr

        574 900

 1 780

 3 100

 -440

 -800

        2,2

150 000 - 250 000 kr

        565 500

 10 150

 18 000

 -1 210

 -2 100

        6,2

250 000 - 350 000 kr

        720 100

 35 900

 49 900

 -1 780

 -2 500

        9,1

350 000 - 450 000 kr

        694 400

 58 830

 84 700

 -2 340

 -3 400

      11,9

450 000 - 550 000 kr

        594 100

 69 730

 117 400

 -2 570

 -4 300

      13,1

550 000 - 650 000 kr

        401 500

 60 680

 151 100

 -2 430

 -6 000

      12,4

650 000 - 750 000 k.

        235 100

 45 050

 191 700

 -1 770

 -7 500

        9,0

750 000 - 850 000 kr

        146 600

 34 250

 233 600

 -1 250

 -8 500

         6,4

850 000 - 950 000 kr

          96 100

 26 430

 275 100

 -930

 -9 600

        4,7

950 000 - 1 mill. kr

          36 600

 11 260

 307 600

 -390

 -10 700

        2,0

1 mill. kr -2 mill. kr

        199 000

 88 620

 445 400

 -2 910

 -14 600

      14,8

2. mill. kr - 3 mill. kr

          20 200

 18 450

 915 000

 -580

 -28 800

        3,0

3 mill. kr - 4 mill. kr

            5 700

 7 570

 1 333 500

 -250

 -44 800

        1,3

4 mill. kr - 5 mill. kr

            2 000

 3 490

 1 716 900

 -140

 -70 800

        0,7

5 mill. kr - 6 mill. kr

            1 200

 2 560

 2 171 100

 -130

 -111 100

         0,7

6 mill. kr - 7 mill. kr

                800

 1 890

 2 451 000

 -70

 -90 300

        0,4

7 mill. kr - 8 mill. kr

                400

 1 240

 2 825 900

 -60

 -142 300

        0,3

8 mill. kr - 10 mill. kr

                500

 1 710

 3 582 100

 -70

 -145 800

        0,4

10 mill. kr og over

                800

 6 390

 7 957 400

 -320

 -393 100

         1,6

I alt

    4 295 400

 485 980

 113 100

 -19 650

 -4 600

   100,0

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 8 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for menn 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall
menn
2017

Skatt i 2017. Mill. kr

Gjennom-snittlig
skatt i
2017

Endring i   skatte 2013-2017. Mill. kr

Gjennomsnittlig   endring i skatt 2013-2017. Kroner

Andel av   samlet endring. Prosent

0 - 150 000 kr

 256 600

 780

 3 100

 -170

 -700

 0,9

150 000 - 250 000 kr

 179 000

 3 870

 21 600

 -370

 -2 100

 1,9

250 000 - 350 000 kr

 306 800

 15 460

 50 400

 -610

 -2 000

 3,1

350 000 - 450 000 kr

 319 700

 27 170

 85 000

 -930

 -2 900

 4,7

450 000 - 550 000 kr

 296 600

 34 980

 118 000

 -1 210

 -4 100

 6,2

550 000 - 650 000 kr

 229 600

 34 830

 151 700

 -1 340

 -5 900

 6,8

650 000 - 750 000 k.

 155 600

 29 830

 191 700

 -1 130

 -7 200

 5,7

750 000 - 850 000 kr

 106 500

 24 870

 233 500

 -880

 -8 300

 4,5

850 000 - 950 000 kr

 73 300

 20 130

 274 700

 -690

 -9 400

 3,5

950 000 - 1 mill. kr

 28 500

 8 740

 306 300

 -300

 -10 500

 1,5

1 mill. kr -2 mill. kr

 163 000

 72 900

 447 300

 -2 320

 -14 300

 11,8

2. mill. kr - 3 mill. kr

 17 700

 16 190

 913 600

 -490

 -27 500

 2,5

3 mill. kr - 4 mill. kr

 4 900

 6 580

 1 339 800

 -220

 -44 700

 1,1

4 mill. kr – og over

 4 900

 15 060

 3 067 600

 -660

 -133 900

 3,3

I alt

 2 142 700

 311 400

 145 300

 -11 320

 -5 300

 57,6

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 9 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for kvinner 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for endring i perioden er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall
kvinner
2017

Skatt i 2017. Mill. kr

Gjennom-snittlig skatt i 2017

Endring i   skatte 2013-2017. Mill. kr

Gjennomsnittlig   endring i skatt 2013-2017. Kroner

Andel av   samlet endring. Prosent

0 - 150 000 kr

 318 300

 1 000

 3 100

 -270

 -800

 1,4

150 000 - 250 000 kr

 386 500

 6 280

 16 200

 -840

 -2 200

 4,3

250 000 - 350 000 kr

 413 200

 20 440

 49 500

 -1 180

 -2 800

 6,0

350 000 - 450 000 kr

 374 700

 31 660

 84 500

 -1 410

 -3 800

 7,2

450 000 - 550 000 kr

 297 500

 34 750

 116 800

 -1 360

 -4 600

 6,9

550 000 - 650 000 kr

 172 000

 25 850

 150 300

 -1 080

 -6 300

 5,5

650 000 - 750 000 k.

 79 500

 15 220

 191 600

 -640

 -8 100

 3,3

750 000 - 850 000 kr

 40 100

 9 380

 233 800

 -370

 -9 200

 1,9

850 000 - 950 000 kr

 22 800

 6 300

 276 600

 -240

 -10 400

 1,2

950 000 - 1 mill. kr

 8 100

 2 520

 312 200

 -90

 -11 500

 0,5

1 mill. kr -2 mill. kr

 36 000

 15 730

 437 000

 -590

 -16 300

 3,0

2. mill. kr - 3 mill. kr

 2 400

 2 260

 924 900

 -90

 -38 300

 0,5

3 mill. kr - 4 mill. kr

 800

 990

 1 292 400

 -30

 -45 600

 0,2

4 mill. kr – og over

 800

 2 220

 2 795 400

 -130

 -170 000

 0,7

I alt

 2 152 600

 174 580

 81 100

 -8 330

 -3 900

 42,4

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Beregningene som ligger til grunn for besvarelsen, er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2014. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2017. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen