Svar på spm. 820 fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Vil regjeringen opprettholde dagens taxfreeordning på landets flyplasser?

Jeg viser til brev av 31. januar 2020 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig svar fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud:

«Det er viktig og ønskelig med et godt luftfartstilbud i hele landet. Det ble gjort flere grep for å styrke tilbudet under statsrådens to forgjengere, senest ved å endre avgiftsopplegget til fordel den typen fly som betjener kortbanenettet. Avinors taxfreeinntekter er en viktig inntektskilde for finansieringen av dagens flyplass struktur. Enkelte partier i Stortinget har tatt til orde for å fjerne ordningen.

Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil opprettholde dagens taxfreeordning på landets flyplasser?»

Svar:
Spørsmålet var opprinnelig rettet til samferdselsministeren, men vil besvares av meg da tollbestemmelsene ligger under finansministerens ansvarsområde.

I regjeringens politiske plattform fremgår det at en:

  • Vil videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014, der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol.
  • Ikke vil øke dagens taxfree-kvote.
  • Vil utrede en ordning der Vinmonopolet kan delta i konkurranse om å drifte taxfreesalget på flyplassene. Regjeringen vil avvente denne utredningen før det tas stilling til dette spørsmålet. En forutsetning for valg av løsning er at det ikke går utover Avinors mulighet til å sikre grunnlaget for en desentralisert flyplasstruktur og de privatdrevne flyplassenes eksistens, eller bidra til å svekke grunnlaget for Vinmonopolet.

I Prop. 25 S (2018–2019) viser Helse- og omsorgsdepartementet til at det fra et alkoholpolitisk og EØS-rettslig perspektiv ikke er aktuelt med en ordning hvor Vinmonopolets drift skal ha som grunnleggende formål å bidra til inntekter til lufthavnene. Helse- og omsorgsdepartementet har også innhentet en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Schjødt, datert 26. september 2019. Konklusjonen fra utreder er at den EØS-rettslige risikoen er betydelig ved en ordning hvor Vinmonopolet, eller et datterselskap av Vinmonopolet, deltar i en anbudskonkurranse om taxfreesalg på lufthavnene. Vinmonopolet kan ifølge advokatfirmaet ikke både ha et alkoholpolitisk formål og et uttalt kommersielt formål om å bidra med inntekter til flyplassøkonomien.

Med bakgrunn i disse juridiske vurderingene, mener regjeringen at det ikke er hensiktsmessig med en løsning der Vinmonopolet eller deres datterselskap deltar i en anbudskonkurranse om taxfree-salg på flyplassene.

 

Med hilsen
Jan Tore Sanner