Svar på spm. 843 fra representanten Geir Pollestad

Hvor mye avgifter er samlet innbetalt til staten årlig i årene 2010-2015?

Jeg viser til spørsmål nr. 843 fra representanten Geir Pollestad 4. april 2016:

«Hvor mye avgifter er samlet innbetalt til staten årlig i årene 2010-2015?»

Svar:
Tabell 1 viser totalt årlig innbetalte avgifter i perioden 2010-2015. Det er tatt med regnskapsførte inntekter fra merverdiavgift, særavgifter, sektoravgifter, avgifter på frekvenser mv, og avgifter i petroleumsvirksomheten (areal-, CO2- og NOx-avgift).Skatter som gir inntekter til Folketrygden (trygdeavgift og arbeidsgiveravgift), og avgift på arv og gaver er ikke tatt med. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at regnskapstall for bokførte skatter og avgifter framgår i de årlige budsjettproposisjonene (Prop. 1 LS).

Tabell 1. Samlet bokførte inntekter fra merverdiavgift, særavgifter, sektoravgifter, avgifter på frekvenser mv, og avgifter i petroleumsvirksomheten. Mill. kroner.

 

Innbetalte avgifter
(mill. kroner)

2010

292 874

2011

308 161

2012

321 333

2013

335 830

2014

346 248

2015

358 029

Kilde: Nasjonalregnskapet

Med hilsen
Siv Jensen