Svar på spm. 863 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Hva er proveny- og fordelingsvirkningene av å redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten

Jeg viser til brev av 20. mars 2017 fra Stortingets president med følgende spørsmål til finansministeren fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

Hva er proveny- og fordelingsvirkningene av å redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten til 0, i kroner og som andel av totale endringer, fordelt etter formue i intervallene 0-1 mill., 1-5 mill. 5-10 mill., 10-20 mill., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill., 100 mill og over, og blant topp 1000 personer, 0,1 pst., 1 pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., 15 pst., 20 pst. og bunn 88 pst., 80 pst., 50 pst.?

Svar:
Det legges til grunn at alle formuesposter som omfattes av verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler, skal gis en verdsettingsrabatt på 100 pst. Det legges videre til grunn at gjeld tilordnet aksjer og driftsmidler skal verdsettes til 0. En slik endring vil redusere provenyet med om lag 7,5 mrd. kroner påløpt sammenlignet med 2017-regler. Tabellene 1 og 2 viser anslag for endringer i skatt i kronebeløp og som andel av samlet skatteendring for ulike grupper etter beregnet nettoformue.

Tabell 1 Anslått endring i skatt for alle personer som er 17 år eller eldre etter beregnet nettoformue1 ved en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld på 100 pst. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til skattereglene for 2017.

Beregnet nettoformue1 2017

Antall personer

Skatt i 2017.
Mill. kroner

Samlet endring i skatt.
Mill. kroner

Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

Andel av samlet endring Prosent

Negativ formue

1   007 800

100   000

0

0

0

0-1 mill. kr

1   501 200

108   400

0

0

0

1 mill. kr - 5 mill. kr

1   515 900

193   200

-400

-300

5

5 mill. kr - 10 mill. kr

208   300

46   100

-800

-3   700

10

10 mill. kr - 20 mill. kr

44   800

17   900

-1   100

-23   700

14

20 mill. kr - 30 mill. kr

7   900

5   300

-600

-81   000

8

30 mill. kr- 40 mill. kr

3   300

3   200

-500

-143   600

6

40 mill. kr - 50 mill. kr

1   600

2   200

-300

-206   500

4

50 mill. kr - 100 mill. kr

2   900

3   600

-1   000

-350   300

13

100 mill. kr og over

1   600

6   100

-2   800

-1   752 400

37

I ALT

4   295 400

486   000

-7   500

-1   800

100

  1. Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrige formuesposter er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 2 Anslått endring i skatt for alle personer som er 17 år eller eldre gruppert etter beregnet nettoformue1 ved en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld på 100 pst. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til skattereglene for 2017.

Gruppering etter beregnet nettoformue' 2017

Antall personer

Skatt i 2017.
Mill. kroner

Samlet endring i   skatt.
Mill. kroner

Gjennomsnittlig   endring i skatt. Kroner

Andel av samlet   endring Prosent

Topp 0,1 pst.

4   300

9   500

-3   800

-882   900

50

Topp 1 pst.

43   000

31   900

-6   100

-141   700

81

Topp 2 pst.

85   900

45   400

-6   600

-76   300

87

Topp 5 pst.

214   800

74   300

-7   000

-32   700

93

Topp 10 pst.

429   500

110   600

-7   300

-16   900

96

Topp 12 pst.

515   400

123   400

-7   300

-14   200

97

Topp 15 pst.

644   300

141   400

-7   400

-11   400

98

Topp 20 pst.

859   100

169   300

-7   400

-8   600

99

Bunn 88 pst.

3   779 900

362   500

-200

-100

3

Bunn 80 pst.

3   436 300

316   600

-100

0

1

Bunn 50 pst.

2   147 700

167   800

0

0

0

  1. Inkluderer beregnet markedsverdi for primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom. For øvrige formuesposter er ligningsverdier benyttet.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2014. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2017. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Med hilsen
Siv Jensen

 

Til toppen