Svar på spm. 895 fra Truls Wickholm

Skattelettelser

Jeg viser til brev av 12. april 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

Hva er de totale påløpte skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen tiltrådte, fordelt på kategoriene 1)inntektsskatt, 2) formue/arv, 3) næringsbeskatning, 4) særavgifter, og 5) sektoravifter og overprisede gebyrer?

Begrunnelse:
Ber om en oversikt over provenyet av hver enkelt endring under hver av kategoriene, og hva grepene under hver kategori summerer seg til.

Svar:
De samlede påløpte netto skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen tiltrådte summerer seg til om lag 18,5 mrd. 2016-kroner. Lettelsene samlet og for det enkelte budsjett fordeler seg på ulike kategorier som gjengitt i tabellen nedenfor:

Tabell Netto påløpte skatte- og avgiftslettelser under Solberg-regjeringen. Mill. 2016-kroner 

 

Samlet

Tillegg 2014

RNB
  2014

Proposisjon om differen-siert arbeids-giveravgift

NB
  2015

RNB
  2015

NB
  2016

Inntektsskatt   personer

-8 096

-3 518

-

-

-2 198

0

-2 380

Skatt på formue   og arv

-6 915

-3 737

-

-

-2 788

-

-390

Nærings-beskatning

-6 243

-1 268

-

276

-92

-

-5 160

Merverdiavgift

429

-58

29

-

179

-82

360

Miljørelaterte   avgifter

926

1 188

-183

-

-583

-736

1 240

Energiavgifter

2 230

382

17

-

656

308

868

Andre   særavgifter, toll

-290

-

-209

-

-15

-

-65

Sektoravgifter   og overprisede gebyrer

-502

-349

-

-

-54

-

-99

SUM

-18 460

-7 358

-346

276

-4 895

-510

-5 626


Med hilsen
Siv Jensen