Svar på spm. 911 fra representanten Marianne Marthinsen

Hvilke avgiftsendringer er vedtatt under dagens regjering?

Jeg viser til spørsmål nr. Svar på spm. 911 fra representanten Marianne Marthinsen 14. april 2016:

«Hvilke avgiftsendringer er vedtatt under dagens regjering, og hva er påløpt provenyeffekt for hver av disse endringene og endringene til sammen?»

Svar:
Tabellene 1-3 nedenfor gir en oversikt over alle endringer i merverdiavgiften, særavgiftene, tollavgiftene, sektoravgiftene og gebyrene som er vedtatt av Stortinget i budsjettene for 2014, 2015 og 2016. Tabellene oppgir beregnet, påløpt provenyvirkning da endringene ble gjennomført. For endringer som trådte i kraft i løpet av året, brukes helårsvirkningen. Skatter som gir inntekter til Folketrygden (trygdeavgift og arbeidsgiveravgift), og avgift på arv og gaver er ikke tatt med. Samlet sett anslås endringene i perioden 2014-2016 å gi en påløpt provenyeffekt på om lag 3,2 mrd. 2016-kroner.

Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2014. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2014. Mill. kroner

 

2014

 

Påløpt

Særavgifter

 

Øke avgiftene på klimagasser til 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter1

700

Øke CO2-avgift fiske og fangst

30

Justere engangsavgiften for biler

0

Redusere omregistreringsavgiften

-250

Fjerne omregistreringsavgiften og øke miljødelen i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy

0

Øke mineraloljeavgiften med 52 øre/liter

655

Øke elavgiften med 0,56 øre/kWh

365

Fjerne båtmotoravgiften

-175

Endringer i avgiftsfrie kvoter for alkohol og tobakk

-200

Elavgift – redusert sats for treforedlingsindustrien

16

   

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

 

Redusere tinglysingsgebyrene  

-325

Sektoravgifter og andre gebyrer2

-8

1 Provenyanslaget omfatter også oppheving av avgiftsfritakene for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på om lag 60 mill. kroner.

2 Dette gjelder reduserte gebyrer til Luftfartstilsynet og Statens jernbanetilsyn og økt årsavgift for stiftelser.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2015. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2015. Mill. kroner

 

2015

 

Påløpt

Merverdiavgift

 

Endre reglene for leasing og utleie av kjøretøy

200

Fjerne unntak for forretningsførsel for borettslag

50

Øke grensen for avgiftsfri import til 350 kroner

-75

Iverksettelse av merverdiavgiftsfritak for batterier til elbiler og leasing av elbiler

-80

   

Særavgifter

 

Redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst.

-100

Innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy

-10

Fjerne årsavgift på campingtilhengere

-70

Redusere omregistreringsavgiften med 35 pst.

-660

Ikke prisjustere veibruksavgiftene

-310

Øke fradraget i vektkomponenten i engangsavgiften fra 15 til 26 pst. for ladbare hybridbiler

-340

Fjerne laveste oppnåelige engangsavgift (hybridbiler og veteranbiler mv.)

-10

Øke fradragene i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp under 105   gram/km med 50 kroner per g/km

-50

Fjerne avgift på deponering av avfall

-35

Øke elavgiften 1,5 øre/kwh

940

Øke CO2-avgiften med 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart.1

180

Øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) med 5 pst.

20

Øke avgift på utslipp av NOx med 1,50 kr/kg

3

Øke CO2-avgiften på naturgass og LPG2

32

Øke CO2-avgiften på autodiesel og redusere veibruksavgiften på autodiesel og biodiesel

-50

Innføre fritak for CO2-avgift på naturgass for andel hydrogen

-11

Innføre full sats for biodrivstoff som oppfyller omsetningspåbudet, fradrag for øvrig biodrivstoff og økt omsetningspåbud til 5,5 pst. fra 1. oktober 2015

124

 

 

Toll

 

Fjerne tollsatser som har liten betydning for norsk jordbruk

-15

 

 

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

 

Redusere Luftfartstilsynets gebyrer

-16

Redusere losavgiftene

-37

1 I provenyanslaget er det ikke tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester på 10 mill. kroner.

2 I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på 2 mill. kroner.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3 Anslåtte provenyvirkninger av avgiftsendringer i vedtatt statsbudsjett for 2016. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2016. Mill. kroner

 

2016

 

Påløpt

Merverdiavgift

 

Øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 pst.1

650

Innføre lik merverdiavgift på papir- og e-aviser fra 1. mars

-290

   

Særavgifter

 

Innføre flypassasjeravgift2

1500

Omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning

0

Redusere el-avgiftssatsen for store datasentre og skip i næringsvirksomhet

-22

Øke den generelle el-avgiftssatsen med 1,5 øre/kWh

890

Innføre veibruksavgift på gass3

20

Endre avgiften på klimagassene HFK og PFK

84

Øke smøreoljeavgiften med 5 pst.

5

Øke svovelavgiften med 5 øre4

17

Øke avgiften på utslipp av NOx med 1,50 kroner per kg

3

Oppjustere reduserte minstesatser pga. lav kronekurs5

11

Redusere drikkevareavgiften på saft

-25

Innføre fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved skattefrie omorganiseringer

 

-40

   

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

 

Redusere gebyrer til Brønnøysundregistrene

-71

Redusere sektoravgifter Kystverket

-90

Øke legemiddelkontrollavgiften

14

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet

5

Øke fiskeriforskningsavgiften

25

Øke rettsgebyret

18

1  Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter, samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen.

2  Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om statlige kjøp av innenlandske flyruter.  

3  Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden på 90 mill. kroner som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester.

4  Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden på 3 mill. kroner som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester.

5  Avgift på elektrisk kraft om lag 4 mill. kroner, grunnavgift på mineralolje mv. om lag 0,2 mill. kroner og CO2-avgift på naturgass om lag 7 mill. kroner.

Kilde: Finansdepartementet.

Med hilsen
Siv Jensen