Svar på spm. 967 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Skattelettelser

Jeg viser til brev av 25. april 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

I spørsmål 846 til finansministeren svarer hun at det vil være riktig å forstå de påløpte skatte- ogavgiftskuttene fult ut siden 2013 per dag i 2016 ved å dele 18.5 mrd på 897 dager. Svaret blir da ca. 21 millioner per dag. I Nettavisen 22/4 diskuterer finasministere sine skatte kutt som omtales, 2014: 7,4mrd, 2015: 12,8mrd,2 016: 18,5mrd. Med disse tallene og sammme metode som finasministeren, i spørsmål 846, kommer vi frem til om lag 35,3 millioner per dag. En forskjell på 68%. Hvem regner feil? 

Svar:
Regjeringens samlede skatte- og avgiftslettelser på 18,5 mrd. kroner består av summen av alle påløpte skatte- og avgiftsendringer til og med 2016. Det sier hvor mye skattenivået er redusert med. Oppslaget i Nettavisen har en annen tilnærming. Der presenteres tall for akkumulerte lettelser for årene 2014-2016, som utgjør 38,7 mrd. kroner. Det er summen over de tre årene av lavere påløpte skatteinntekter. En skattelettelse i det første året teller dermed tre ganger, mens lettelser i det tredje året teller én gang. Dette er imidlertid noe annet enn endring i skattenivå, og vil gi tilsvarende forskjeller fra departementets tall når en regner skattelettelser per dag.

Med hilsen
Siv Jensen