Svar på spm. 984 fra stortingsrepresentant Else-May Botten

Kutt i formueskatten på hoteller/overnattingssteder

Jeg viser til brev av 18. april fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Else-May Botten:

Hvor mange formueskattepliktige vil påvirkes av regjeringens foreslåtte kutt i formueskatten på hoteller/overnattingssteder, hvordan vil regjeringen avgrense dette til å gjelde kun hoteller/overnattingssteder og hvilket provenyanslag ligger til grunn for forslaget?

Begrunnelse:
I Meld. St. 19 (2016 –2017) står det:

 «Regjeringen vil fortsette arbeidet med å redusere formuesskatten i tråd med Stortingets enighet om en skattereform. Den gradvise reduksjonen i formuesskatten bidrar til å lette skattetrykket for eiere av mange norske bedrifter. Regjeringen vil trappe ytterligere opp verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler. Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2018 å foreslå lettelser i formuesskatten på hoteller/overnattingssteder gjennom en vesentlig økning i verdsettelsesrabatten.»

Svar:
Reiselivsmeldingen (Meld. St. 19 (2016 –2017) varsler at regjeringen tar sikte på å foreslå lettelser i formuesskatten for eiere av hoteller/overnattingssteder. Regjeringen vil på vanlig måte presentere proveny- og fordelingsvirkninger mv. av skatteforslag når budsjettet legges fram til høsten. 

 
Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen