Svar på spm. 984 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Hvilke miljørelaterte avgifter er endret siden regjeringen tiltrådte? Hva er provenyet?

Jeg viser til brev av 26. april fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

«Hvilke miljørelaterte avgifter er endret siden regjeringen tiltrådte og hva er provenyet av disse hver for seg og til sammen?

Begrunnelse:
Finansministeren skriver i svar til meg av 19. april at de miljørelaterte avgiftene summerer seg til 926 mill. kroner, herunder 1.240 mill. for 2016. I finansministeren svar på spørsmål nr. 911 fra Marianne Marthinsen framgår det at påløpt proveny av endringer i miljøavgiftene i 2016 utgjør 129 mill. kroner (evt. 1 629 mill. kroner dersom en regner med den fiskale flyseteavgiften). Begge deler kan ikke være riktig, så vi ber om en spesifisering av samtlige miljørelaterte avgiftsendringer med provenyberegninger.»

Svar:
Tabellen 1 nedenfor gir en oversikt over alle endringer i miljørelaterte avgifter som er vedtatt av Stortinget i budsjettene for 2014, 2015 og 2016. Tabellene oppgir beregnet, påløpt provenyvirkning da endringene ble gjennomført. For endringer som trådte i kraft i løpet av året, brukes helårsvirkningen.

Påløpte avgiftsendringer under denne regjeringen er korrekt gjengitt i svar på spm. 911 fra representanten Marianne Marthinsen. I svar på flere spørsmål fra representanten Truls Wickstrøm inkluderte departementet kun påløpte skatte- og avgiftsendringer til og med 2016. Det gir samlede skatte- og avgiftslettelser til og med 2016 på 18,5 mrd. 2016-kroner, der anslått påløpt virkning av flypassasjeravgiften over til 2017 (400 mill. kroner) så langt ikke er innarbeidet. Når det tas hensyn til den fulle påløpte virkningen av flypassasjeravgiften, inkludert virkningen i 2017, blir samlede skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen 18,1 mrd. kroner.

Jeg vil for øvrig minne om at det ikke nødvendigvis er et mål at miljørelaterte avgifter økes mest mulig. Også avgiftslettelser kan ha positiv miljøeffekt. Eksempelvis kan lettelser i omregistreringsavgiften stimulere til at gamle biler erstattes med nyere og mer miljøvennlige kjøretøy. Tilsvarende kan avgiftslettelse for ladbare hybridbiler og fritak eller økt fradrag i engangsavgiften for nullutslippsbiler ha en positiv miljøeffekt selv om provenyet reduseres. Miljøpolitikken kan derfor ikke isolert vurderes ut fra samlet endring i inntekter fra miljørelaterte avgifter.

Tabell 1. Anslått påløpt provenyeffekt av endringer i miljørelaterte avgifter under Solberg-regjeringen

 

Påløpt proveny

 

Mill. kroner

Mill. 2016-kroner

Vedtatt budsjett for 2014

1 135

1 188

Øke avgiftene på klimagasser til 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter1 

700

 

Øke CO2-avgift fiske og fangst

30

 

Justere engangsavgiften for biler

0

 

Redusere omregistreringsavgiften

-250

 

Fjerne omregistreringsavgiften og øke miljødelen i vektårsavgiften   for tyngre kjøretøy

0

 

Øke mineraloljeavgiften med 52 øre/liter

655

 
     

Revidert   nasjonalbudsjett 2014

-175

-183

Fjerne båtmotoravgiften

-175

 
     

Vedtatt budsjett for 2015

-569

-583

Redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere   med 30 pst.

-100

 

Innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy

-10

 

Fjerne årsavgift på campingtilhengere

-70

 

Redusere omregistreringsavgiften med 35 pst.

-660

 

Ikke prisjustere drivstoffavgiftene

-310

 

Øke fradraget i vektkomponenten i engangsavgiften fra 15   til 26 pst. for ladbare hybridbiler

-340

 

Fjerne laveste oppnåelige engangsavgift (hybridbiler og   veteranbiler mv.)

-10

 

Øke fradragene i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp   under 105 gram/km med 50 kroner per g/km

-50

 

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og   LPG, fra 1. juli

90

 

Øke omsetningspåbud for biodrivstoff til veitrafikk fra   3,5 til 5,5 pst. per år. Kvart veibruksavgift på bioetanol, fra 1. juli

-60

 

Øke omsetningspåbud for biodrivstoff til veitrafikk fra 3,5 til 5,5 pst. per år. Fjerne veibruksavgift på biodiesel, fra 1. juli

-550

 

Fjerne avgift på deponering av avfall

-35

 

Øke CO2-avgiften med 0,48 kroner per liter for innenriks   kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart2

180

 

Øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og   perfluorkarboner (PFK) med 5 pst.

20

 

Øke avgift på utslipp av NOx med 1,50 kr/kg

3

 

Innføre plastposeavgift på 1,50 kroner per plastpose, fra   15. mars

1 200

 

Innføre papirposeavgift på 1,50 kroner per papirpose, fra   15. mars

133

 
     

Revidert   nasjonalbudsjett 2015

-718

-736

Oppheving av miljøavgift på plastposer

-1 200

 

Oppheving av miljøavgift på papirposer

-133

 

Reversere veibruksavgift på naturgass og LPG

-90

 

Øke CO2-avgiften på naturgass og LPG3

32

 

Utsatt oppfølging av anmodningsvedtak om biodrivstoff og økt   omsetningspåbud

610

 

Øke CO2-avgiften på autodiesel og redusere   veibruksavgiften på autodiesel og biodiesel

-50

 

Innføre fritak for CO2-avgift på naturgass for andel   hydrogen

-11

 

Innføre full sats for biodrivstoff som oppfyller omsetningspåbudet,   fradrag for øvrig biodrivstoff og økt omsetningspåbud til 5,5 pst., fra 1.   oktober

124

 
     

Vedtatt   budsjett for 2016

1 640

1 640

Innføre avgift på flyreiser4

1 500

 

Omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning

0

 

Innføre veibruksavgift på gass5

20

 

Endre avgiften på klimagassene HFK og PFK

84

 

Øke smøreoljeavgiften med 5 pst.

5

 

Øke svovelavgiften med 5 øre6

17

 

Øke avgiften på utslipp av NOx med 1,50 kroner per kg

3

 

Oppjustere reduserte minstesatser pga. lav kronekurs7

11

 

TOTALT

1 313

1 326

  1. Provenyanslaget omfatter også oppheving av avgiftsfritakene for       verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på om lag 60 mill. kroner.
  2. I provenyanslaget er det ikke tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 10 mill. kroner i 2015.
  3. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på 2 mill. kroner.
  4. Inkludert kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om statlige kjøp av innenlandske flyruter.
  5. Inkludert kompensasjoner på utgiftssiden på 90 mill. kroner som følge av inngåtte avtaler om offentlige kjøp av persontransporttjenster.
  6. Inkludert kompensasjoner på utgiftssiden på 3 mill. kroner som følge av inngåtte avtaler om offentlige kjøp av persontransporttjenster.
  7. Avgift på elektrisk kraft om lag 4 mill. kroner, grunnavgift på mineralolje mv. om lag 0,2 mill. kroner og CO2-avgift på naturgass om lag 7 mill. kroner.

Med hilsen
Siv Jensen