Svar på spm. 987 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Risikokapital

Jeg viser til brev av 25. april 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal:

I Aftenbladet 22.4.2016 ble det skrevet at Norge bare tiltrekker seg 9 pst. av den totale risikokapitalen i Norden, mens tilsvarende tall for Sverige er 42 pst. Det skrives videre at Sverige og Storbritannia er ledende i Europa på risikokapital og det forklares med at disse har innført ordninger som gir skatteincentiver til å investere i nye bedrifter. Hvordan vurderer statsråden den svenske og den britiske ordningen fra et faglig synspunkt, og vil statsråden vurderer å innføre noe liknende i Norge?

Svar:
Jeg viser til at det som en del av enigheten med Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 ble fattet følgende anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap bl.a. basert på den svenske investeraravdrag og den britiske SEIS-ordningen og legge dette fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017». I tråd med anmodningsvedtaket vil jeg vurdere dette fram mot statsbudsjettet for 2017.

Med hilsen
Siv Jensen