Svar på spørsmål 1011 fra stortingsrepresentant Helga Pedersen

Jeg viser til brev av 20. mai 2015 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Helga Pedersen skriftlig besvarelse:

”Viser til Finansavisen 20. mai med opplysninger om større skattesvikt på fastlandet. Hvordan vurderer kommunalministeren denne skattesvikten, og hvilke konsekvenser kan dette gi for kommunal sektor?”

Svar:
Regjeringen har nylig lagt fram oppdaterte skatteanslag for statsbudsjettet og kommunesektoren i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Anslagene er basert på ny informasjon om den økonomiske utviklingen, samt tall for den faktiske skatte- og avgiftsinngangen til og med mars 2015.

Oppslaget i finansavisen 20. mai 2015 omtaler statistikk for innbetalte skatter i april, publisert av Statistisk sentralbyrå. Apriltallene gir imidlertid ingen vesentlig ny informasjon om den faktiske skatteinngangen, verken for statsbudsjettet eller for kommunesektoren. Regjeringen vil legge fram oppdaterte skatteanslag for statsbudsjettet og kommunesektoren i Nasjonalbudsjettet 2016.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen