Svar på spørsmål 313 fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

Jeg viser til brev av 21. november 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson til skriftlig besvarelse:

 «Har regjeringsadvokaten uttalt at avtalen rundt forprosjekteringa av det nye beredskapssenteret er i tråd med regelverket?»

 Svar:

Spørsmålet gjelder inngåelse av kontrakt om prosjektledelse av forprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter og representanten viser i sin begrunnelse for spørsmålet til et oppslag i VG 4. september 2017 om kontrakten der det fremgår at regjeringsadvokaten ble rådspurt i saken.

 Regjeringsadvokatens vurdering er unntatt fra offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven §15 1. ledd 1. punktum. Det er lagt til grunn at i tråd med Rettleiar til offentleglova under punkt  7.3.2.2 Mottakarorganet må vere overordna avsendarorganet, er Regjeringsadvokaten er å betrakte som et underordna organ når Regjeringsadvokaten gir juridiske vurderinger til regjeringen eller et departement.

 Det er min vurdering at det er nødvendig å unnta dokumentene med regjeringsadvokatens vurderinger fra offentlighet av hensyn til en forsvarlig ivaretagelse av det offentliges interesse i saken, og for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser.

 Jeg anser det som påkrevet å kunne ha en fortrolig og intern dialog mellom departementet og Regjeringsadvokaten om juridiske spørsmål knyttet til utformingen og anvendelsen av rammeavtalen om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ. Behovet for å ivareta statens konkurransemessige og rettslige posisjon knyttet til avtalen veier tungt.

 

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen