Svar på spørsmål nr 1077 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Perspektivmeldingen 2017 - handlingsrommet i figur 11.2

Jeg viser til brev av 8. mai fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen til skriftlig besvarelse:

«Hvordan er handlingsrommet definert i figur 11.2 på side 209 i Perspektivmeldingen og hva er de absolutte tallene figuren bygger på?

Begrunnelse:
Regjeringen har tidligere vist figurer i sine Nasjonalbudsjetter som er ment å illustrere hvordan handlingsrommet er disponert. Det er imidlertid forskjell på formelt handlingsrom og det reelle handlingsrommet etter at budsjettet er konsekvensjustert og det er tatt høyde for endringer i demografi og utbetaling av lovfestede trygderettigheter».

Finansdepartementets svar:
Beregningene bak figur 11.2 i Perspektivmeldingen 2017 tar utgangspunkt i det samlet handlingsrom i finanspolitikken, definert som økningen i budsjettets inntekter fra underliggende vekst i skatter og avgifter mv. og økt bruk av olje- og fondsinntekter. For perioden 2014-2017 er dette handlingsrommet anslått til 155,8 mrd. 2017-kroner. Sett over noen år er det få utgifter i budsjettet som ikke kan endres gjennom nye vedtak.

Av det samlede handlingsrommet i perioden 2014-2017 er om lag 18 mrd. 2017-kroner benyttet til satsing på samferdsel, og et tilsvarende beløp er benyttet til satsing på kunnskap. Knapt 20 mrd. kroner av handlingsrommet er benyttet til bokførte skatte- og avgiftslettelser. Tabell 1 viser hvordan disse beløpene korresponderer til prosentsatsene i figur 11.2 (se tall avmerket i fet skrift).

Tabell 1 Prioriteringer og handlingsrom i finanspolitikken. Mrd. kroner og prosent

2017-kroner

2014

2015

2016

2017

Samlet
  2014-2017

kunnskap

3,1

7,2

5,0

2,3

17,7

samferdsel

6,5

3,3

5,5

3,0

18,1

skattelette

4,5

8,4

1,2

5,8

19,8

 

 

     

 

Prosent av handlingsrom

2014

2015

2016

2017

Gjennomsnitt   2014-20171

kunnskap

8,4

15,5

11,3

8,3

10,9

samferdsel

17,4

7,0

12,3

10,8

11,9

skattelette

12,1

17,9

2,6

20,8

13,4

 

 

     

 

Memo:

2014

2015

2016

2017

Samlet
  2014-2017

Handlingsrom (2017-kroner)

37,1

46,7

44,3

27,7

155,8

1 Tilsvarer tallene i høyre kolonne i figur 11.2 i Perspektivmeldingen.
Kilde: Finansdepartementet.

I figuren 11.2 fremkommer «øvrige formål» som forskjellen mellom samlet handlings­rom og satsingene på skattelette, kunnskap og samferdsel. Økte utgifter i folketrygden utgjør en vesentlig del av denne posten, og svarer for 26,7 pst. av det samlede handlingsrommet i perioden 2014-2017.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen