Svar på spørsmål nr 181 fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete

Statistisk sentralbyrå

Jeg viser til brev av 6. november 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete:

«Vil statsråden ta naudsynte grep for å gjenopprette tilliten til SSB etter at dei siste vekene har kome fram stadig nye saker som bidreg til å skape tvil rundt truverdet til byråleiinga og dermed også byrået sjølv?

Grunngjeving:
I responsen sin på spørsmålet mitt med nr. 115 let statsråden vere å svare på det eg spør om, nemleg om ho er komfortabel med at det førekjem tvil rundt om medarbeidarar i SSB vert straffa for ikkje å dele leiinga sitt syn i faglege spørsmål. Det er vanskeleg å tolke dette på ein annan måte enn at statsråden ikkje er komfortabel med å kommentere korleis SSB vert styrt i det heile. Sidan eg stilte spørsmålet, er det endåtil kome til fleire saker som styrkjer inntrykket av at SSB vert leia på ein svært problematisk måte, m.a. skal leiinga ha halde tilbake ein oppfølgingsraspport til Brochmann II –utvalet i eit halvt år av det som i ein VG-artikkel 31. oktober vert antyda å vere politiske grunnar. I og med at det har vore eit stortingsval i mellomtida, er dette ei tilbakehalding som har langt meir alvorlege sider ved seg enn berre trenering.

SSB har ei særs viktig rolle i det norske samfunnet, mellom anna som premissleverandør for avgjerder i politikk og forvaltning. Byrået er meir enn noko avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget sitt. Denne tilliten er det SSB-leiinga sitt ansvar å forvalte. Det kjem no fram stadig nye saker som gjer at fleire stiller spørsmål ved om dagens leiing ivaretek denne tilliten på en tilfredstillande måte. Spørsmåla vert stilte frå alle delar av samfunnet og frå heile det politiske spekteret. For SSB som institusjon vil det vere svært uheldig om den tillitskrisa byrået no opplever, ikkje raskast mogleg får ei avklaring slik at byrået får best moglege føresetnader for å løyse samfunnsoppdraget sitt frametter. Som øvste ansvarlege for SSB og byrået si vidare utvikling er det statsråden sitt ansvar å ta naudsynte grep for å sikre at SSB kan halde fram med å vere den viktige institusjonen det norske samfunnet har behov for. I responsen sin på spørsmålet mitt, der ho altså ikkje svarer på spørsmålet, skriv statsråden at ho har hatt eit møte med SSB sin administrerande direktør. Dersom statsråden sin strategi har vore at slike møte vil bidra til å gjenopprette tilliten til SSB, kan det sjå ut til at strategien har feila. «      

Svar:
SSB har satt i gang flere omstillingsprosesser med sikte på å modernisere byrået, dels for å effektivisere arbeidsoppgavene og dels for å stå bedre rustet til en digital fremtid. Omorganiseringen innebærer en endring i byråets ledergruppe, endring i arbeids­delingen mellom avdelingene i Oslo og Kongsvinger og et omfattende digitalt moderniseringsprogram. Omorganiseringen innebærer også endringer i forsknings­avdelingen både ved en dreining av innholdet i forskningen og reduksjon i antall ansatte.

De planlagte endringene i forskningsavdelingen har skapt bekymring for om SSB i tilstrekkelig grad vil kunne levere gode økonomiske modeller og analyser til departementene, Stortinget, partene i arbeidslivet, til media og til allmennheten forøvrig. Det har også vært tema i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SSB ved flere anledninger i år, og i mine samtaler med Christine Meyer.

Jeg har i dag satt i verk følgende tiltak:

  • Jeg har anmodet SSB om å sette omorganiseringen av forskningsavdelingen på hold inntil statistikklovutvalget har lagt frem sin innstilling og forslagene har vært på høring. Forskningsavdelingen skal være en del av moderniseringen i SSB, men å la endringene bero vil gi alle de viktige samfunnsaktørene anledning til å bli hørt, og vi vil få en bredere diskusjon om hvilken rolle avdelingens skal ha og hvordan den bør utvikles.
  • Jeg har bedt styret i SSB om å gå igjennom og vurdere virksomhets­prinsippene og kriteriene for innplassering i forskningsavdelingen med sikte på å se om disse sikrer tilstrekkelig med ressurser til samfunnsoppdraget og konsentrasjon om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi, i tråd med tildelingsbrevet fra Finansdepartementet for i år.
  • Jeg har også gitt et tilleggsoppdrag til statistikklovutvalget. Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings­virksomhet, ber jeg utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivinger og utredninger av høy kvalitet. Utvalget får samtidig utsatt frist til 15. mars 2018.

Statistisk sentralbyrå er en viktig institusjon for det norske samfunnet. Slik skal det være også i fremtiden. Uroen og bekymringene som har oppstått må ryddes av veien. Omdømmet og troverdigheten må bygges opp igjen. Statistisk sentralbyrås oppgaver og samfunnsoppdrag følger av statistikkloven. Her fremgår det at SSB skal produsere statistikk og analyser av viktighet for det norske samfunnet, med så høy kvalitet og så effektivt som mulig.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen