Svar på spm. 402 fra stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide

Jeg viser til brev 14. februar fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide:

«Ugressmiddelet Atrazin ble forbudt i flere europeiske land på 90-tallet, deriblant Norge,pga. miljøskadelige effekter. Da pro/. Tyrone Hayes ved Berkeley University rundt år 2000 påviste at frosker mistet forplantningsevnen På grunn av middelet, startet produsenten Syngenta en regelrett svertekampanje mot ham, ifølge The New Yorker. Andre forskere fantsenere bl. a. misdannelser hos nyfødte og ble utsatt for det samme. Oljefondet eier 2,29 pst.av selskapet. Hva vil statsråden gjøre overfor Syngenta?»

Begrunnelse:

Ifølge The New Yorker har selskapet betalt forskere og journalister i en årrekke for å skrive artikler som forsøker å diskreditere Hayes, og selskapet plantet kritiske publikummere i salen når Hayes foredro. Etter hvert som andre forskere fant skadelige effekter, ble de samme metodene brukt overfor dem.

Da The New York Times skrev om forskningen som påviste skader på mennesker som følge av Atrazin i 2009, rykket forsker Elizabeth Welan ut og kritiserte avisen for oppslaget. Hun fikk samme år utbetalt 100 000 amerikanske dollar fra Syngenta.

Syngenta skrev kommentarartikler som kritiserte forskningen og sendte dem til "tredjeparts allierte", som aksepterte å sette sine navn på artiklene. De kom på trykk som kommentarartikler i aviser som The Washington Times og Des Moines Register. Syngenta er et av verdens største landbruksselskaper, som selger frø og ugressmidler. Les The New Yorker, 10Jebruar 2014.A Valuable Reputation, av Rachel Aviv.

Svar:

Jeg viser til den etablerte arbeidsdelingen for ansvarlig investeringspraksis i SPU som Stortinget har sluttet seg til og som følger av lov om Statens pensjonsfond, mandatet for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPD) og retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPUs investeringsunivers.

Etikkrådet følger opp porteføljen for selskaper som har virksomhet som kan bryte med retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPUs investeringsunivers, herunder ansvar for eller medvirkning til alvorlig miljøskade. Dersom Etikkrådet finner at et selskap har virksomhet som bryter med retningslinjene, avgir de en tilråding til Finansdepartementet om utelukkelse av selskapet. Finansministeren kommenterer ikke virksomhet i enkeltselskaper før en ev. beslutning er fattet.

Eierskapsutøvelsen er delegert til Norges Bank. Eierskapsutøvelsen er basert på internasjonale standarder. Norges Bank skal i henhold til mandatet integrere blant annet miljømessige hensyn i forvaltningen. Banken gjør dette både som et ledd i risikostyringen og i den aktive forvaltningen.

Med hilsen
Siv Jensen