Svar på spørsmål nr. 1008 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt

Jeg viser til brev av 25. april 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

«Hva er forventet provenyeffekt Finansdepartementets instruks til Skatteetaten om etablere en løsning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt og hva er forventede kostnader knyttet til etablering og administrering av ordningen?»

Svar:
Ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt er et tilbud til skattytere som av ulike grunner skulle ønske å betale inn mer skatt enn de har plikt til. Etablering av en slik ordning er ikke begrunnet av provenyhensyn og det er ikke gjort beregninger av forventede provenyeffekter. Hvilke provenyeffekter ordningen vil ha, avhenger av hvor mange som ønsker å benytte seg av ordningen. Det nærmeste historiske sammenligningsgrunnlaget, er anonyme innbetalinger av skatt til Skatteetaten. Etaten har siden 2006 mottatt om lag 90 anonyme innbetalinger, som til sammen utgjør 708 844 kroner.

Skattedirektoratet har estimert kostnadene til etablering av ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt til om lag 50 000 kroner. Dette inkluderer kostnader til etablering av egen kravtype og regnskapskonto i skatteregnskapet (Sofie), utvikling og testing av løsningen, og informasjonstiltak på Skatteetatens nettside. De årlige kostnadene til drift av ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt antas å være på nivå med de administrative kostnadene ved å svare på dette spørsmålet.  

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen