Svar på spørsmål nr. 185 fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen

Jeg viser til brev 4. november 2016 fra Stortingets presidentskap til finansminister Siv Jensen vedlagt et spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen. Finansminister Siv Jensen har ansett seg som inhabil i behandlingen av saker som gjelder Silver Pensjonsforsikring AS. Spørsmålet besvares derfor av meg som settestatsråd i denne saken. 

Har regjeringen vurdert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å redde eller unnlate å redde de lovede pensjonsytelsene til kundene i Silver?

Begrunnelse

Statssekretær Vamraak i Finansdepartementet har uttalt at myndighetene ikke har noen rolle dersom Silver Pensjonsforsikring AS ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Dersom dette er regjeringens prinsipielle utgangspunkt, er det av interesse for Stortinget å få vite hvordan regjeringen har vurdert argumentene for og i mot å engasjere seg til fordel for de pensjonistene som nå risikerer å tape sine oppsparte pensjoner.

Svar:

Jeg vil først presisere at det enkelte forsikringsselskap må ha ansvaret for at kundenes forsikringskrav er betryggende sikret. 

Silver har dispensasjon fra gjeldende kapitalkrav frem til 1. januar 2017. Dispensasjonen ble gitt for at selskapet skulle få noe mer tid til å forbedre sin kapitalsituasjon eller på annen måte sikre fremtidige pensjonsutbetalinger. Det er opp til Silver å finne en betryggende løsning innenfor den fristen som er satt. 

Med hilsen 

Sylvi Listhaug
Settestatsråd

 

Til toppen