Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 2066 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Mulig salg av deler av Nets' virksomhet til Mastercard

Jeg viser til brev 9. august 2019 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Spørsmål
«Har eller vil regjeringen vurdere de sikkerhetsmessige og beredskapsmessige konsekvensene av et mulig salg av en del av Nets virksomhet til Mastercard?»

Svar
Nets A/S er et dansk konsern med virksomhet innen betalingsløsninger i flere land. I Norge er konsernet en sentral tjenesteleverandør bl.a. til den norske betalings­infrastrukturen og til en rekke banker. Nets meddelte i en pressemelding 6. august i år at konsernet har inngått avtale om salg av en del av virksomheten til Mastercard. Salgs­avtalen omfatter ifølge pressemeldingen virksomhet innen «clearing, realtidsbetalinger, digital regningsbetaling». Før et salg kan gjennomføres, må avtalen godkjennes av tilsynsmyndigheter i Danmark og Storbritannia, der Nets og Mastercard har hoved­kontorer og tillatelser, og eventuelt også av berørte myndigheter i andre land.

Etter det som er kjent, antas den norske virksomheten som kan bli omfattet av et salg til Mastercard, å inkludere driften av inter­banksystemet NICS på vegne av Bits AS (den norske banknæringens infrastruktur­selskap), samt regningsbetalingstjenester til mange norske banker. Øvrige tjenester som Nets leverer i Norge, herunder drift av BankAxept- og BankID-systemene, antas ikke å bli berørt av et eventuelt salg.

Bits AS har konsesjon fra Norges Bank til å drive interbanksystem, og må etter betalingssystemloven gi melding til Norges Bank før det foretas endring av betydning når det gjelder eier-, organisasjons- og driftsforhold mv. Slike endringer kan bare iverksettes dersom Norges Bank ikke treffer annen beslutning. Norges Bank kan også stille vilkår, gi pålegg om retting og eventuelt kreve at det utpekes ny operatør​.

Banker som har satt ut regningsbetalingstjenester og andre IKT-oppgaver til under­leverandører, må etterleve reglene om utkontraktering i finansforetaksloven og finanstilsynsloven. Det innebærer bl.a. at bankene skal melde fra til Finanstilsynet ved endring av utkontrakteringsavtaler og bytte av oppdragstaker, og at Finanstilsynet kan sette vilkår for utkontrakteringen. Finanstilsynet kan også gi banken pålegg om ikke å iverksette eller om å avslutte oppdraget, dersom tilsynet finner at utkontraktering skjer i et omfang eller på en måte som ikke kan anses som forsvarlig, eller vanskeliggjør tilsynet med den utkontrakterte virksomheten eller med bankens samlede virksomhet.

Det er av hensyn både til det enkelte finansforetak og til finanssystemet som helhet viktig at utflytting av IKT-oppgaver skjer på en forsvarlig måte. Den som har tillatelse til å drive konsesjonspliktig virksomhet i finanssektoren, har ansvaret for at driften innrettes i tråd med regelverket, uavhengig av om driften er utkontraktert eller ikke. Dersom det det gis meldinger fra Bits AS eller norske banker til Norges Bank eller Finanstilsynet om endringer som følge av et mulig salg av deler av Nets’ virksomhet til Mastercard, vil vurderinger av de sikkerhetsmessige og beredskapsmessige konsekvensene måtte inngå i Norges Bank og Finanstilsynets oppfølging.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen