Svar på spm. 339 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Samlede skattelettelser for en familie hvor hver av foreldrene har inntekter på inntil 400 000 kroner, uten formue

Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 4. desember 2014 vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

 «Hvor store samlede skattelettelser får en familie hvor hver av foreldrene har inntekter på inntil 400 000 kroner, uten formue, i vedtatt budsjett for 2015 og for budsjettet 2014 og vedtatt budsjett for 2015 til sammen?»

Svar:
Departementet har beregnet skattelettelsen for to eksempelpar med 2 barn uten formue, hvor begge foreldrene har samme inntekt på henholdsvis 350 000 kroner og 400 000 kroner.

I skatteberegningen er det lagt til grunn at paret kun har standardfradragene (minstefradrag og personfradrag), og at paret har legitimerte utgifter til pass og stell av barn som overstiger maksimalgrensen for foreldrefradraget (40 000 kroner for to barn med vedtatt budsjett for 2015).

Samlet endring i skatt for paret er sammenlignet med et referansesystem basert på skattereglene for 2013 hvor grenser og fradrag er justert med lønns- og prisvekster til 2015-nivå. Beregningen gir da et bilde på skatteendringen med regjeringens vedtatte skatteendringer for 2014 og 2015 sammenlignet med hva skattereglene ville vært uten reelle endringer fra 2013. Det er også ført opp hvor mye endringene i vedtatt statsbudsjett for 2015 utgjør isolert sett sammenlignet med framskrevne 2014-regler.

Tabell 1 Skattelettelse for par med 2 barn med vedtatt budsjett for 2014 og 2015 samlet og isolert for vedtatt budsjett for 2015. Negative tall betyr skattelettelser. Kroner

 

Samlet endring i skatt for paret

Endring i vedtatt budsjett for 2015

Par med 350 000   kr i lønn per forelder

-1   762

-954

Par med 400 000   kr i lønn per forelder

-2 362

-954

Kilde: Finansdepartementet. 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen