Svar på spørsmål nr. 351 fra stortingsrepresentant Arne Nævra

Om omregistreringsavgift ved overføring av motorvogn mellom samboere

Jeg viser til brev 24. november 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra til skriftlig besvarelse:

 «Vil regjeringen endre forskrift om omregistreringsavgift slik at også samboende kan få avgiftsfri omregistrering av kjøretøy på lik linje med ektefeller?

Begrunnelse:
Ifølge forskrift om omregistrering § 6 får ektefeller avgiftsfritak ved omregistrering på ektefelle. Samboende har ikke samme mulighet til avgiftsfri omregistrering. For et samboende par hvor begge bilene står registrert på én person blir det dermed store kostnader ved å overføre én av bilene til den andre i husholdningen. Gifte slipper denne kostnaden i følge forskriften. Problemstillingen er aktuell for flere, for eksempel i Oslo hvor det kun er mulig å få ett beboerparkeringsbevis per person.»

Svar:
Etter Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 1 skal det betales avgift til statskassen ved omregistrering av motorvogner og tilhengere på ny eier. I Norge oppkreves det ikke merverdiavgift ved omsetning av brukte kjøretøy. Isteden skal det betales omregistreringsavgift gradert etter kjøretøytype, registreringsår og vekt. Omregistreringsavgiften innebærer en betydelig forenkling sammenlignet med merverdiavgift på omsetning av brukte biler.

Etter Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 2 første ledd bokstav b er omregistrering av kjøretøy til ektefelle fritatt for avgift. Fritaket er nærmere regulert i forskrift omregistreringsavgift § 6, hvor det blant annet fremgår at ekteskapet må dokumenteres gjennom vigselsattest. Dersom omregistreringen skjer i forbindelse med separasjon, skilsmisse eller dødsfall, kan forholdet også dokumenteres gjennom bevilling/dom for separasjon/skilsmisse eller dødsattest. Som ektefeller regnes også registrerte partnere etter ekteskapsloven.

Det er ikke noe tilsvarende fritak for omregistrering på samboer. Samboere vil imidlertid kunne unngå avgift ved senere overføringer dem imellom ved å registrere kjøretøyet på begge personer når kjøretøyet kjøpes. Sletting av medeier regnes ikke som omregistrering, og utløses derfor ikke avgift dersom kjøretøyet senere «overføres» til en av eierne.

Dagens rettstilstand må ses på bakgrunn av at samboerforhold ikke lar seg dokumentere i samme grad som ekteskap. Omregistreringsavgiften har i sin nåværende form eksistert siden 1978. Avgiften må være dokumentert innbetalt før omregistreringen gjennomføres. Avgiften er forutsatt å være enkel å administrere som en over- disk avgift. Omregistreringen foretas av de lokale trafikkstasjonene, som også skal vurdere fritakene. Årlig skjer det det i underkant av 600 000 avgiftspliktige omregistreringer. Et slikt omfang understreker viktigheten av å ha enkle regler.

En generell likestilling av ektefeller og samboere i omregistreringsavgiften må vurderes i lys av utviklingen ellers i forholdet mellom ektefelle-regler og samboer-regler. Dette er til løpende vurdering. Et eventuelt fritak for overføringer mellom samboere må for øvrig vedtas av Stortinget.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen