Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 72 fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand

Skatteoppkreverfunksjonen

Jeg viser til brev av 11. oktober 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand til skriftlig svar:

«Viser til forslag om å flytte skatteoppkreverfunksjon fra kommune til stat. Ansatte og berørte i nærområdet fortjener forutsigbarhet.

 Hvor mange stillinger kan statsråden garantere at det totalt skal være hos Skatteoppkreveren Valdres og Skatt Øst på Avdeling Leira, er statsråden på noen måte villig til å flytte stillinger i skatteetaten fra sentrale strøk til Leira, og hvordan vil regjeringen sikre at Skatteoppkreverfunksjonen over tid forblir på Leira, og vil nå regjeringen gi regionen sikkerhet for viktige arbeidsplasser?»

Svar:
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Regjeringen legger opp til at skatteoppkreveroppgavene skal utføres på alle landets 56 skattekontor (Svalbard unntatt).

Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten organisert med ett direktorat og seks landsdekkende fagdivisjoner. Divisjonene har landsdekkende ansvar for etatens kjerneproduksjon. Den nye organiseringen legger svært godt til rette for at skatteoppkrevingen kan integreres med etatens øvrige oppgaver.

Leira skattekontor har i dag en bemanning på 17 årsverk, og vil etter en overføring av skatteoppkrevingen utgjøre et solid fagmiljø med 20 statlige årsverk.

Regjeringen legger opp til en forholdsmessig dreining av ressursbruken på skatteoppkreveroppgavene ut av de store byene. I dagens kommunale organisering har for eksempel arbeidsmarkedsregion Oslo 28 pst. av årsverkene benyttet til skatteoppkreving, mens den med regjeringens opplegg vil være 23 pst. Det mener jeg viser at Regjeringen har en klar vilje til å dreie ressursbruken fra Oslo-området til landet for øvrig.

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen