Svar på spørsmål nr. 734 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Innføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. juni 2016

Jeg viser til brev 10. mars 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad til skriftlig besvarelse:

«ESA har i brev til regjeringen var slet at flypassasjeravgiften med de forutsetningene som Frp, H, KrF og V har lagt til grunn for ordningen kan innebære ulovlig statsstøtte. Denne er ikke notifisert til ESA. Vil regjeringen nå legge bort "flyseteavgiften" eller blir den innført 1. april?»

Svar:
Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget som ledd i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om budsjettet for 2016. Formelt sett trer avgiften i kraft fra den tid departementet bestemmer, men Stortinget har forutsatt at avgiften skal tre i kraft 1. april 2016.  

Jeg har lagt til grunn at avgiften er i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtte-regelverk og har derfor ikke notifisert den til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). ESA har nå tatt saken til behandling og gitt uttrykk for at de kan vurdere de statsstøtterettslige sider ved avgiften raskt. Jeg har derfor besluttet å utsette innføring av avgiften til 1. juni 2016 i påvente av ESAs avgjørelse.

Med hilsen

Siv Jensen