Svar på spørsmål nr. 739 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Flypassasjeravgiften og kravene i Open Skies-avtalen

Jeg viser til brev 11. mars 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad til skriftlig besvarelse:

"Hvilke vurderinger har finansministeren gjort av "flyseteavgiften" opp mot Open Skies- avtalen og er avgiften avklart med amerikanske myndigheter?

I svar på spørsmål 15:594(2015- 2016) fra Janne Sjelmo Nordås viser samferdselsministeren til at det er finansministerens om er ansvarlig for innføring av "flyseteavgiften". Det gjelder også spørsmål om avgiften er i strid med Open Skies- avtalen. Samferdselsministeren forutsetter at finansministeren har vurdert avgiften opp mot de prosessuelle kravene i Open Skies-avtalen."

Svar:
Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget som ledd i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om budsjettet for 2016. Det er i Innst. 3 S (2015-2016) ingen vurdering av avgiftens forhold til Open Skies-avtalen.

Prosedyrekravene i Open Skies-avtalen artikkel 15 gjelder ved innføring av miljøtiltak. Flypassasjeravgiften ilegges alle avganger/passasjerer med lik sats. Avgiften er ikke utformet for å prise de eksterne kostnadene ved flyging eller differensiert etter distanse, flytype, drivstoff e.l. Flypassasjeravgiften er fiskal, men den kan i tillegg ha en miljøeffekt dersom den bidrar til færre flygninger ut av EØS-området. Jeg legger til grunn at prosedyrebestemmelsene i avtalen ikke kommer til anvendelse på flypassasjeravgiften.

Med hilsen

Siv Jensen