Svar på spørsmål nr. 750 fra stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen om tjenestepensjon fra norske virksomheter

Jeg viser til brev 22. januar 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen: 

Kan statsråden redegjøre for på hvilken måte Finansdepartementet (og Finanstilsynet) administrerer og følger opp innbetaling av obligatorisk tjenestepensjon fra norske virksomheter? 

Begrunnelse:

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Forsikringsselskapene administrerer pensjonsordningene (OTP) men synes ikke å inneha noen rapporteringsplikt til Finanstilsynet om innbetaling. Dersom arbeidsgiver misligholder eller ikke foretar lønnstrekk for innbetaling vil dette kunne medføre at arbeidstakeren mister pensjonen og blir meldt ut av ordningen, med de uheldige konsekvenser dette vil kunne medføre for den enkelte. 

Svar: 

Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) kan Finanstilsynet avgjøre hvorvidt et arbeidsgiverforetak er omfattet av OTP-loven. Finanstilsynet kan videre pålegge arbeidsgivere som ikke har pensjonsordning i samsvar med OTP-loven, å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgivere som ikke følger Finanstilsynets pålegg, kan bli ilagt løpende dagmulkt som løper inntil forholdet er rettet. Finanstilsynet har opplyst at de følger opp samtlige tips som mottas om arbeidsgivere som ikke har opprettet OTP. Tipsene kommer fra ansatte, tidligere ansatte, arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidstilsynet, kemnerkontorene mv.

Pålegg fra Finanstilsynet om opprettelse av pensjonsordning gjelder bare fremover i tid. Hvis arbeidsgiverforetaket ikke har opprettet pensjonsordning, har arbeidstaker krav på at innskuddene fra arbeidsgiver skal innbetales fra det tidspunkt pensjonsordningen skulle vært opprettet. Finanstilsynet kan imidlertid ikke pålegge arbeidsgiver å betale inn manglende innskudd. Dette er et privatrettslig forhold som arbeidstaker selv må følge opp overfor arbeidsgiver. Arbeidstakerorganisasjoner kan ofte hjelpe sine medlemmer med dette.

Når en pensjonsordning er opprettet, er det forsikringsforetakene som administrerer pensjonsordningen. Forsikringsforetaket er avhengig av at arbeidsgiverforetaket gir korrekt informasjon om inn- og utmeldinger og om lønnsnivået til det enkelte medlem. Eventuelle etterslep blir imidlertid korrigert av forsikringsforetaket. 

Forsikringsforetaket har ikke rapporteringsplikt til Finanstilsynet dersom arbeidsgiver misligholder sine forpliktelser. Forsikringsavtaleloven kapittel 14 har regler om forfallstid, premievarsler og ansvarsopphør som forsikringsforetaket er forpliktet til å følge. OTP-loven pålegger regnskapspliktige foretak å opplyse i note til årsregnskapet om foretaket har plikt til å ha pensjonsordning, og om ordningen er i samsvar med loven. 

Som nevnt over har Finanstilsynet ikke hjemmel til å pålegge arbeidsgiver å betale inn manglende innskudd. Finanstilsynet har opplyst at forsikringsforetakene har etablert nettbaserte løsninger som gjør det enkelt for arbeidstaker å sjekke status for innbetalinger, samt hvilket lønnsnivå som forsikringsforetaket har fått rapportert. Bruk av disse løsningene vil lette arbeidstakers kontroll med sin pensjonssparing i arbeidsforholdet.    

Med hilsen 

Siv Jensen

Til toppen