Svar på spørsmål nr. 762 stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Om regler for tildeling av D-nummer/personnummer

Jeg viser til brev av 22. januar 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til skriftlig besvarelse.

Spørsmål:
«Kan statsråden redegjøre for hvilke regler som gjelder for tildeling av D-nummer / personnummer for sjølstendig næringsdrivende herunder også personer som ikke er registrert bosatt i Norge?»

Svar:
Alle som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge må registrere et foretak i Brønnøysundregistrene. Vedkommende må da ha et norsk identifikasjonsnummer, enten i form av et fødselsnummer eller et d-nummer. Det norske identifikasjonsnummeret tildeles i forbindelse med registrering av vedkommende i Folkeregisteret (personnummer er en tidligere benevnelsen på de siste fem sifrene i fødsels- eller d-nummeret).

En person som er bosatt eller født i Norge, tildeles et fødselsnummer ved første gangs registrering i Folkeregisteret. En utlending som har gyldig arbeids-/oppholdstillatelse i Norge (unntak for nordiske borgere som ikke trenger arbeids- og oppholdstillatelse), eller som er EØS-borger med registreringsbevis, og som skal oppholde seg i Norge i 6 måneder eller mer, måmelde flytting til Norge. Når flyttingen er registrert, vil personen anses som bosatt i Norge og få tildelt et norsk fødselsnummer. For å melde flytting til Norge må vedkommende personlig møte opp på et av 42 utvalgte skattekontor for å legitimere seg og melde slik flytting.

D-nummer tildeles person som ikke fyller vilkårene for å få tildelt fødselsnummer, men som har en tilknytning til Norge som gjør at vedkommende har behov for et identifikasjonsnummer her. Bakgrunnen for at en person behøver et d-nummer, kan være at vedkommende skal inneha posisjon i juridiske enheter eller av andre årsaker registreres i Foretaksregisteret eller Løsøreregisteret. Det kan også være fordi vedkommende skal jobbe i Norge og derfor vil være skatte- eller avgiftspliktig til Norge. Videre vil en person trenge et d-nummer for å ha et kundeforhold med en norsk bank, motta trygdeytelser fra eller eie fast eiendom i Norge.

Personer som har behov for d-nummer må henvende seg til en godkjent rekvirent for at rekvirenten skal søke om d-nummer på vegne av personen. Godkjent rekvirent er ulike offentlige etater, blant annet skattekontoret, NAV, Brønnøysundregistrene og Kartverket, og finansforetak. Hvilken rekvirent som skal benyttes er avhengig av bakgrunnen for rekvisisjonen. Rekvirenten avgjør om vedkommende personlig skal møte på skattekontoret for identitetskontroll eller om innsending av dokumentasjon som bekrefter identiteten er tilstrekkelig. Skatteetaten krever (med noen unntak) personlig oppmøte og id-kontroll for tildeling av d-nummer ved utstedelse av skattekort. D-nummer tildeles av skattekontoret på grunnlag av rekvisisjonen. Det registreres i Folkeregisteret om det er foretatt identitetskontroll i forbindelse med d-nummer-tildelingen.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen